NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Manažér filmovej distribúcie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Manažér filmovej distribúcie zabezpečuje distribúciu filmov, rozvíja a iniciatívne realizuje marketingové činnosti, vrátane publicity, propagácie, podpory predaja a ďalšie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje mediálnu kampaň, vrátane riadenia rozpočtu, organizácie tlačových konferencií, styku s médiami a ďalšie aktivity spojené s distribúciou filmu. Spolupracuje s marketingovým tímom za účelom zistenia potenciálnej návštevnosti a potrieb miestnych trhov. Zabezpečuje a koordinuje výrobu distribučných nosičov k filmom v distribúcii, vrátane zabezpečenia jeho inojazyčných verzií (titulkovanie, dabing). Vyhodnocuje a analyzuje výsledky distribúcie, ako sú tržby, návštevnosť a pod.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2431 - Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
SK ISCO-08: 2431008 - Špecialista filmovej distribúcie
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista na marketing, reklamu a styk s verejnosťou

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
vyjednávanie Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
6
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
6
nové médiá v umení
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
(metódy a možnosti organizovania printovej a mediálnej komunikácie)
6
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
6
autorské právo
(znalosť Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov)
6
dejiny filmu
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
produkcia a manažment umení
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
6
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
(manažment prezentácie diel audiovizuálneho umenia)
6

Návrhy na doplnenie EKR
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
6
štruktúra filmových distribútorov
(prehľad o distribučných spoločnostiach na filmovom trhu)
6
štruktúra a regionálne rozmiestnenie kín
(multikiná, jednosálové kiná a pod.)
6
klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania audiovizuálnych záznamov
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
6
spolupráca pri vytváraní kreatívnej koncepcie určujúcej podoby a zamerania reklamnej kampane
6
vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých reklamných kampaní
6

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza audiovizuálneho prostredia
(uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia, sledovanie trendov a zmien na filmovom distribučnom trhu, vyhodnocovanie vývoja sociálneho prostredia so zameraním na filmového diváka)
6
voľba festivalovej stratégie a umiestnenia filmu na distribučnom trhu
6
spolupráca s médiami v rámci verejnej prezentácie diela
6
príprava a uzatváranie licenčných a distribučných zmlúv
6
zabezpečovanie a koordinácia výroby a logistiky distribučných nosičov k filmom
(vrátane zabezpečovania inojazyčných verzií (titulkovanie, dabing))
6
príprava kalkulácií a rozpočtov distribúcie
6
monitorovanie a vyhodnocovanie návštevnosti filmov a výsledných tržieb
(analýza a vyhodnocovanie efektívnosti distribúcie)
6
zabezpečovanie sublicencovania práv k filmu
(na kinodistribúciu, šírenie filmu v televízii, na internete, VOD platformách alebo vydanie filmu na príslušnom nosiči)
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE