NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Filmológ, Filmový historik, Filmový kritik, Filmový vedec

Charakteristika
Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia skúma rôznorodé dimenzie audiovizuálneho umenia v jeho jednotlivých zložkách - scenár, réžia, kamera, dramaturgia, filmová herecká tvorba, výprava, hudobná zložka, špeciálne efekty a hodnotí ich z hľadiska historického vývoja a súčasných trendov. Mapuje dejiny a aktuálny stav audiovizuálneho umenia, rozvíja odbornú publikačnú činnosť a kriticky reflektuje stav domácej aj svetovej kinematografie v odbornej tlači a v médiách. Podieľa sa na organizácii sympózií, prednáškových cyklov, festivalov a medzinárodných prehliadok, príp. rôznych projektov medzinárodnej spolupráce.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08: 2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
7
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
7
filmová veda
7
filmové a televízne umenie
7
divadelná a filmová kritika
7
dejiny filmu
7
filmová reč
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
6
dejiny umenia
(dejiny dramatických umení (divadlo, dráma, film, hudobné a tanečné divadlo))
6
teórie a metódy spoločenských vied
6
edičná činnosť
6
literatúra
6
filozofia
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
7

Návrhy na doplnenie EKR
metódy a metodika vedeckej práce v audiovizuálnom umení
7
filmové žánre
7
teória filmu
7
dejiny divadla
6
manažment kultúrnych inštitúcií
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
(participácia na organizácii sympózií, festivalov, prehliadok, prednášok a pod.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckej úrovne filmových scenárov a audiovizuálnych projektov
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
(analýza a interpretácia audiovizuálneho diela v jeho komplexnosti, aplikácia teórie a dejín filmového umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou audiovizuálneho diela)
7
skúmanie historických, spoločenských a estetických súvislostí audiovizuálnych diel
7
vypracovávanie výskumných projektov
(v oblasti audiovizuálnych umení)
7
systematizácia poznatkov v oblasti dejín a teórie audiovizuálnych umení
(pre potreby pamäťových inštitúcií)
7
odborné konzultácie v oblasti audiovizuálnych umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci audiovizuálnych umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia vyjadrení v rámci filmovo-kritickej činnosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE