NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Teatrológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Divadelný historik, Divadelný kritik, Divadelný vedec, Historik, teoretik, kritik divadelného umenia, Historik, teoretik, kritik pre dramatické umenia, balet, tanec a operu

Charakteristika
Teatrológ skúma rôznorodé dimenzie divadelného umenia v jeho jednotlivých zložkách - dráma, réžia, dramaturgia, herecká tvorba, scénografická a kostýmová tvorba, hudobná zložka a súvzťažnosti so spoločenskými a umeleckými procesmi. Mapuje dejiny a aktuálny stav divadelného umenia, rozvíja odbornú publikačnú činnosť zameranú na danú oblasť a rozvíja divadelno-kritickú činnosť prostredníctvom odbornej periodickej tlače a médií. Podieľa sa na organizácii odborných a edukačných podujatí - festivalov, workshopov a prednáškových cyklov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08: 2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
divadelná a filmová kritika
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
7
dejiny filmu
6
divadelné umenie
7
filmová veda
6
filmové a televízne umenie
6
kultúra vybranej krajiny
7
edičná činnosť
6
žurnalistické žánre
6
história a dejiny kultúry
6
literatúra
6
filozofia
6
teórie a metódy spoločenských vied
6
teória divadla a drámy
7
dejiny umenia
(dejiny dramatických umení (divadlo, dráma, film, hudobné a tanečné divadlo, performatívne umenia, scénografická a kostýmová tvorba))
7

Návrhy na doplnenie EKR
metódy a metodika vedeckej práce v divadelnom umení
7
teória hereckej tvorby
7
dejiny réžie
7
teoretické východiská tvorby drámy a javiskového diela
7
dejiny divadla
(vrátane dejín opery a hudobného divadla (EKR 6))
7
manažment kultúrnych inštitúcií
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
(participácia na organizácii odborných a edukačných podujatí - festivalov, workshopov, prednášok a pod.)
7
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckej úrovne dramatických textov a inscenačnej tvorby
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
(analýza a interpretácia divadelného diela v jeho komplexnosti, aplikácia teórie a dejín divadelného umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou divadelného diela)
7
skúmanie historických, spoločenských a estetických súvislostí dramatických diel
7
vypracovávanie výskumných projektov
(v oblasti dramatických umení)
7
systematizácia poznatkov z oblasti dejín a teórie dramatických umení
(pre potreby pamäťových inštitúcií)
7
odborné konzultácie v oblasti dramatických umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci dramatických umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia vyjadrení v rámci divadelno-kritickej činnosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE