NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Odborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru

Charakteristika
Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií, koncepcie a metodiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vykonáva činnosť zameranú na zhromažďovanie, spracúvanie, dokumentovanie, propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru ako nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Realizuje terénne výskumy pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Participuje na príprave koncepčných, metodických, analytických materiálov v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Vypracováva odborné podklady a štúdie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, zamerané na schopnosť obcí a regiónov starať sa o dokumentovanie a využívanie tradičnej ľudovej kultúry. Organizuje školenia na celoslovenskej a regionálnej úrovni zamerané na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru. Metodicky a poradensky pôsobí pri dokumentácii a inventarizácii tradičnej ľudovej kultúry a tvorbe databáz. Zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje údaje o tradičnej ľudovej kultúre. Analyzuje vývojové trendy v oblasti rozvoja a zachovania tradičnej ľudovej kultúry a vývojové trendy v starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. V rámci technických a personálnych možností digitalizuje objekty nehmotného kultúrneho dedičstva. Podieľa sa na editorskej a vydavateľskej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Spolupracuje s ostatnými organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami, múzeami, vysokými školami, mimovládnymi organizáciami v súvisiacich činnostiach. V rámci svojich možností zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu, spracovanie, koordináciu a participáciu na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Pôsobí ako odborník štátnej, resp. verejnej správy a samosprávy, príp. vo vedeckých a osvetových inštitúciách, múzeách a špecializovaných pracoviskách.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Odporúčané vzdelanie v oblastiach: etnológia, kultúrna a sociálna antropológia, kulturológia, regionalistika, estetika, sociológia, história.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08: 2621006 - Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
(znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)
7
princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
(znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry)
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
(znalosť Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva)
7
história a dejiny kultúry
7
kulturológia
6
estetika
6
sociológia
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
etnológia
6
kultúrna a sociálna antropológia
6
regionalistika
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
(participácia na tvorbe podkladov na spracovanie návrhov smerovania politiky kultúrneho dedičstva, vrátane jeho začlenenia do regionálnej politiky)
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
(zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vypracovávanie odborných podkladov, metodík, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
7
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
7
metodické usmerňovanie pri dokumentácii tradičnej ľudovej kultúry a tvorbe databáz
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
(vrátane vysokých škôl, mimovládnych organizácií, príp. ďalších inštitúcií v súvisiacich činnostiach)
7
odborné konzultácie v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
(spracovanie, koordinácia a participácia na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva)
7
organizácia školení zameraných na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
(na celoslovenskej a regionálnej úrovni)
7
digitalizácia objektov nehmotného kultúrneho dedičstva
7
editorská a vydavateľská činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE