NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výskumník pamiatkového fondu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Výskumník pamiatkového fondu vykonáva pamiatkový výskum ako odbornú činnosť zameranú na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických náleziskách. Vykonáva architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, archeologický výskum.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Realizuje výskum kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezísk, vrátane prípravných prác, vyhodnocuje ich výsledky a spracúva dokumentáciu ako podklad na obnovu a revitalizáciu alebo pre vedecké a dokumentačné účely. Analyzuje získané poznatky a synteticky ich spracováva, navrhuje koncepciu a metódu obnovy, revitalizácie a prezentácie predmetu skúmania. Výsledky odbornej práce formuluje vo výskumnej dokumentácii. Podieľa sa na aplikácii výsledkov pamiatkových výskumov v praxi ochrany pamiatkového fondu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov


Klasifikácie
ISCO-08: 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08: 2621004 - Pamiatkar
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
(t.j. národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk)
7
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(na spracovávanie výskumných dokumentácií)
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
(zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov)
5

Návrhy na doplnenie EKR
vedné disciplíny participujúce na činnostiach v oblasti ochrany pamiatkového fondu
(dejiny a teória umenia, alebo dejiny a teória architektúry a stavebníctva, alebo archeológia, alebo urbanizmus a príbuzné odbory)
7
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
(vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
(spracovávanie a vyhodnocovanie výsledkov pamiatkových výskumov)
7
riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód
7
publikovanie a prezentácia výsledkov výskumnej a dokumentačnej činnosti
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
5

Návrhy na doplnenie: EKR
samostatné vykonávanie výskumov pamiatok a ich súborov alebo pamiatkových území, resp. archeologických nálezísk
(architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, archeologický výskum, analýza poznatkov, syntetické spracovanie, koncepčná návrhová činnosť, formulácia výsledkov odbornej práce vo výskumnej dokumentácii)
7
ovládanie softvérového programu na spracovávanie výskumných dokumentácií
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE