NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechatronik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechatronik vykonáva pracovnú činnosť pri montáži, nastavovaní, opravách a údržbe automatizovaných výrobných liniek.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Mechatronik vykonáva pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovanej výrobnej linky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:


  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 21 ods. (1) a (2). Študijný odbor 2679 K 00 mechanik mechatronik, prípadne príbuzný odbor.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov Poznámka:
Pozícia vhodná aj pre absolventa, na zapracovanie je potrebný dohľad pracovníka s odbornou praxou.

Klasifikácie
ISCO-08: 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08: 7233010 - Mechatronik
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
3
elektrické stroje a prístroje
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
riadiaca technika
3
mechatronika
4
počítačom riadená výroba
2
technické kreslenie v elektrotechnike
4
aplikovaná informatika
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
4
elektrotechnika
4
meracia a regulačná technika
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4
materiály a ich vlastnosti
(Materiály používané na výrobu strojov a ich súčastí.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
testovanie programov pre cnc výrobné stroje, pram a výrobné linky
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
zostavovanie, montáž a oživovanie cnc výrobných strojov, pram a liniek
4
diagnostikovanie porúch cnc výrobných strojov pram, pracovísk a liniek
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
obsluha výrobnej linky
4
obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
3
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
4
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
3

Návrhy na doplnenie: EKR
zostavovanie a rozoberanie technických súčastí strojov
4
vykonávanie údržby, rekonštrukcií a opráv strojov a zariadení
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE