NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Správca prírodných pamiatok


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Správca historického parku, Správca historickej záhrady

Charakteristika
Správca prírodných pamiatok zabezpečuje a riadi technicko-hospodársku správu, prevádzku a údržbu prírodnej pamiatky s prihliadnutím na zachovanie jej architektonických, prírodných a pamiatkových hodnôt. Vytvára podmienky na jej optimálne relaxačno-rekreačné využitie a realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Správca prírodných pamiatok vykonáva odborné, organizačné, technické alebo administratívne činnosti v oblasti správy prírodnej pamiatky, ktorá má kultúrny, vedecký, estetický alebo historický význam. Zabezpečuje prevádzku, ochranu, údržbu poriadku a čistotu priestorov, opravy a údržbu príslušného vybavenia. Zabezpečuje ochranu a ošetrenie drevín, záhradnícku úpravu pamiatky, ako aj zachovanie jej prírodných, historických a estetických hodnôt.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08: 5153005 - Správca prírodných pamiatok
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
prezentovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
(základné poznatky o vedení úradnej a obchodnej korešpondencie)
4
účtovné doklady a ich evidencia
(základné poznatky o účtovných dokladoch a spôsobe ich evidencie)
4
fakturačná a zmluvná problematika
(základné poznatky o vyhotovovaní faktúr a zmlúv)
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
(základné poznatky o vzniku dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kontrole záväzkov a preberaní dohodnutých prác)
4
princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
(princípy starostlivosti o pamiatkové objekty a prírodné pamiatky)
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
(základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, znalosť zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov)
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
(stroje a zariadenia používané v záhradníckej praxi)
4
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
(metódy ochrany rastlín a drevín proti škodcom a spôsoby likvidácie rozličných druhov škodcov a chorôb)
4
marketing v cestovnom ruchu
(základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu)
4
Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
(základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy)
4
záhradná architektúra
(základné poznatky o drobnej záhradnej architektúre, historický kontext)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
(základné poznatky pri ochrane zdravia, zásady bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri používaní nástrojov a drobných poľnohospodárskych mechanizmov, pri používaní chemických prípravkov na ošetrenie rastlín)
4

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby výsadby a ošetrenia stromov a okrasných drevín
4
zásady protipožiarnej ochrany prírody
4
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
(s prihliadnutím na jeho špecifiká)
6
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
(základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít)
6
história pamiatkového objektu a regiónu
(základné poznatky o histórii prírodného objektu a regiónu)
6
právne predpisy pri správe majetku
6
spôsoby prípravy a aplikácie substrátov na výživu a ochranu rastlín
4
právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
(základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného dedičstva, znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
organizačné zaisťovanie návštevníckej prevádzky v pamiatkových objektoch
4
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
(analýza a riešenie problémov spojených so starostlivosťou o prírodné pamiatky)
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
(zabezpečovanie údržbarských a opravárenských prác, preberanie prác od dodávateľov)
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku
(zabezpečovanie evidencie a inventarizácie zvereného majektu)
4
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
(zabezpečovanie a kontrola dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri dodávkach rozličných tovarov a služieb)
6
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
6
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
(zabezpečovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri odstraňovaní havarijných stavov a krízových situácií)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
organizovanie prác pri zabezpečovaní prevádzky a údržby pamiatkového objektu s cieľom zachovania jeho prírodných hodnôt
6
poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
6
príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
4
zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov o pamiatkovej starostlivosti s ohľadom na prevádzku pamiatkového objektu
6
príprava, zabezpečovanie a organizovanie prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
6
komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
(spolupráca s príslušnými pamiatkovými a odbornými orgánmi)
6
zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie objektov
(zabezpečovanie dodávateľských služieb súvisiacich so správou pamiatky)
6
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu objektu
6
vedenie dokumentácie a odbornej evidencie súvisiacej so správou prírodnej pamiatky
(evidencie vzácnych drevín )
6
zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
(vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE