NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kustód


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Odborný správca zbierky

Charakteristika
Kustód odborne spravuje zverenú zbierku múzea, resp. galérie. Stanovuje a zodpovedá za dodržiavanie optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitári a ich pravidelnú kontrolu. Zodpovedá za operatívnu odbornú agendu správy zbierok, kontroluje evidenčné záznamy o pohybe a správe zbierkových predmetov a podieľa sa na spracovávaní odbornej dokumentácie - kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok a i..

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08: 2621007 - Kustód
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
muzeológia
7
muzeografia
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
7
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov)
6
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
( Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie )
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
7
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
( )
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
kontrola evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
7
stanovenie a kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
7
odborné spravovanie a dokumentácia zbierky múzea, resp. galérie
(spracovávanie kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok, druhostupňovej evidencie a i.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE