NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spevák


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Spevák sólista

Charakteristika
Spevák tvorivo interpretuje sólové party piesní a hudobných skladieb. Spolupracuje s hudobníkmi pri tvorbe, skúšaní a naštudovaní koncertného repertoáru.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Interpretuje príslušný hudobný štýl, resp. žáner podľa svojho zamerania. Môže byť sólistom alebo členom hudobnej skupiny. Neustále udržiava hlasovú dispozíciu na koncertné predvedenie, príp. tvorbu hudobnej produkcie v nahrávacích štúdiách.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
2652002 - Člen speváckeho zboru
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník, Spevák

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
základy sluchovej analýzy
5
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach)
5
teória hudby
(všeobecná náuka o hudbe, základy hudobnej teórie - stupnice, notové kľúče, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy, hudobné druhy)
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
(tvorivé postupy a metódy pri interpretácii vokálnej a vokálno-inštrumentálnej literatúry hudobných diel )
5
interpretačné štýly
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
5
metodika spevu
5
didaktika spevu
5
notový zápis
(znalosť notového zápisu)
5
literatúra hudobného žánru
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
(tvorivé podieľanie sa na interpretácii hudobných diel)
5
sólová spevácka interpretácia príslušného žánra
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
5
ovládanie techniky spevu
5
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
(rozvinutý hudobný sluch, sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia )
5
interpretácia notového zápisu
5
práca s mikrofónom
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE