NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Reportér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Reportér vykonáva autorskú a redakčnú činnosť pri tvorbe reportáží, vystupuje pred mikrofónom a kamerou ako rozhlasový a televízny reportér. Pripravuje a publikuje rôzne druhy reportáží v textovej, obrazovej, zvukovej a audiovizuálnej či multimediálnej podobe v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii a v internetových periodických tituloch.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje predovšetkým žurnalistickú prácu v teréne, tzv. reportérsku činnosť. Udalosti a javy zobrazuje autentickým spôsobom, pri ktorom sa opiera o priame (očité) svedectvo. K jeho kľúčovým vlastnostiam patrí pohotovosť, výnimočné pozorovacie schopnosti, schopnosť rýchlo formulovať a opísať videné, zmysel pre detail i súvislosti a osobitý spôsob videnia reality. Pre reportáž je typické subjektívne stvárňovanie reality, kde reportér na základe faktov zaznamenáva zaujímavý príbeh. Iným druhom reportáže je, keď sa autor zamýšľa nad udalosťou a fakty aj ich záznam obohacuje o vtipné postrehy, výstižné opisy, prekvapujúce závery, metafory, analógie. Okrem racionálnych prvkov obsahuje reportáž tiež emocionálno-expresívne a umelecko-estetické prvky a využíva kompozičné postupy uplatňované v umeleckej literatúre. Rozlišuje sa reportáž časopisecká, rozhlasová, televízna a investigatívna.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642008 - Reportér
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
7
zásady žurnalistickej tvorby
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
žurnalistická etika
7
právne predpisy v oblasti médií
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7
žurnalistické žánre
(reportáž)
7
rečníctvo, rétorika
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
médiá a spoločnosť
7
systém masových médií a ich fungovanie
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
(najmä jazykoveda, psychológia, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, kulturológia, filozofia, právne vedy a i.)
6
princípy a zásady videoprodukcie
(základy videoprodukcie a práce s kamerou)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
(príprava reportáží)
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
práca s mikrofónom
6

Návrhy na doplnenie: EKR
práca s reportérskou kamerou
(tvorba videozáznamu)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE