NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Titulkovač


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Tvorca titulkov

Charakteristika
Titulkovač vytvára samostatne, resp. v spolupráci s prekladateľom titulky a vkladá ich do audiovizuálnych diel, televíznych programov, počítačových zobrazení, príp. iných nosičov záznamov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Titulkovač môže kódovať titulky na všetky štandardné formáty, rovnako aj na profesionálne formáty s vysokým rozlíšením. Môže vkladať dáta skrytého titulkovania do všetkých bežne prijímaných typov súborov v pôvodnej jazykovej verzii, ako aj v inojazyčných jazykových verziách. Vkladá k audiovizuálnym dielam záverečné titulky, dialógové titulky, komentárové titulky, prípadne medzititulky k nemým filmom a i. Môže tiež spracovávať titulky do formy hlasových titulkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08: 3435022 - Titulkovač
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Kaskadér, dablér, komparzista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
4
štylistika
(štylistické špecifiká tvorby titulkov)
4
sémantika
(princípy zachovania sémantickej informácie v titulkoch)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
formáty a typy súborov podporujúce kódovanie titulkov
(znalosť bežne prijímaných typov súborov, profesionálnych formátov s vysokým rozlíšením a digitálnych formátov súborov)
4
titulkovacie zariadenia a programy
4
formálne kritériá tvorby titulkov
(umiestnenie titulkov, ich rozloženie do riadkov, počet znakov, vzhľad titulkov, dĺžka zobrazenia a pod.)
4
druhy titulkov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
obsluha titulkovacieho zariadenia v priebehu prevádzkovania umeleckého diela, koordinácia vysielania titulkov na zobrazovacie panely podľa klavírneho výťahu, partitúry alebo scenáru
(obsluha zariadení a programov na automatické vytváranie a vkladanie titulkov do jednotlivých súborov)
4
upravovanie textov na titulkovanie umeleckého cudzojazyčného diela, vrátane prekladov
4
písanie textov a titulkov audiovizuálnych diel na titulkovači v správnej grafickej a kompozičnej úprave
4

Návrhy na doplnenie: EKR
koordinácia vysielania titulkov a obrazu na zobrazovacích paneloch
4
spracovávanie titulkov do formy hlasových titulkov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE