NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Retušér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Retušér spracováva pomocou grafických programov obrazové súbory za účelom ich úpravy, zmeny pozície detailov, zlepšenia, vyčistenia a pod. Vykonáva farebné korekcie, zjednotenia farebných tónov, odstraňuje nedostatky - chybové korekcie a realizuje ich digitálne uloženie v programe.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva odborné úkony priamo súvisiace s retušou statických a pohyblivých obrázkov v digitálnej podobe ako celku, tak aj jeho častí. Používa vhodné grafické programové a hardvérové prostriedky na odstránenie alebo elimináciu defektov, poškodení, prípadne na úpravu farebnej a jasovej zložky pri rešpektovaní povahy a vlastností referenčnej predlohy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08: 3435021 - Retušér
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Technik umeleckej tvorby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(postupy práce s grafickými programami na úpravu obrazových súborov)
3
metódy a postupy retuše
4
teória farieb
4
techniky editácie obrazu a zvuku
3
princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
postupy práce s dátami pre retuš
(znalosť škály rozlíšenia (od 2K až do 8K) pre audiovizuálne záznamy, dpi (napr. od 300 dpi do 1200 a vyššie, rôzne formáty a i.) pre obrazové materiály (napr. fotografie a i.), formáty, v ktorých sú spracovávané)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie, retuš, práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových systémov
(práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových programov)
4
voľba postupu retušovania, potrebných pomôcok a materiálu
4

Návrhy na doplnenie: EKR
ovládanie grafických programov na úpravu obrazových súborov
(praktická práca s grafickými programami)
4
korekcia deformácií a kazov statických a pohyblivých obrázkov v digitálnej podobe
4
úpravy kompozície obrazových záznamov
(zmeny pozície detailov, pridanie, resp. odstránenie elementov obrázkov)
4
zaostrovanie, príp. rozmazávanie obrazových záznamov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE