NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Múzejný, galerijný pedagóg


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Metodik edukačnej činnosti múzea/galérie, Múzejný/galerijný edukátor

Charakteristika
Múzejný, galerijný pedagóg napĺňa a rozvíja vzdelávaciu funkciu múzea, resp. galérie. Zodpovedá za celkovú stratégiu a koncepciu vzdelávania návštevníkov, ako aj za obsahovú prípravu a realizáciu edukačných programov múzea, resp. galérie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Múzejný/galerijný pedagóg didakticky sprístupňuje obsah a témy kultúrneho a prírodného dedičstva, prezentovaného špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie rozličným cieľovým skupinám návštevníkov v múzeu/galérii. Prostredníctvom edukačných aktivít odovzdáva informácie o zbierkových predmetoch a iných predmetoch kultúrnej hodnoty, prírodninách, minulých a súčasných javoch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2355 - Lektori umenia
SK ISCO-08: 2355002 - Múzejný, galerijný pedagóg
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lektor umenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
(poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie)
7
všeobecná pedagogika
7
didaktika a didaktická technika
7
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
7

Návrhy na doplnenie EKR
teória výchovy
7
vývinová psychológia
(základné poznatky v oblasti vývinovej psychológie)
7
múzejno-pedagogické techniky a zdroje
7
postupy a metódy sprostredkovania informácií o zbierkach múzea/galérie verejnosti
7
súčasné vzdelávacie teórie
(základné poznatky o súčasných vzdelávacích teóriách)
7
postupy a zásady hodnotenia edukačných programov
7
formálny vzdelávací systém
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov múzea, resp. galérie
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
(poskytovanie odborných konzultácií v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky)
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea, resp. galérie
7
evaluácia edukačných programov a edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
7
koncipovanie a realizovanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
7
koncipovanie a príprava edukačných materiálov a výstupov múzea, resp. galérie
7
práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému
7
spracovanie podkladov a metodických materiálov pre lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
7
výber a vyškolenie nových lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
7
tvorba stratégií, plánov a ich implementácia
(v oblasti edukačnej činnosti múzea, resp. galérie)
7
aktívne vedenie edukačného programu a iného sprievodného kultúrneho programu v múzeu, resp. galérii
7
výber vhodných múzejno-didaktických metód a ich aplikácia v múzejno-pedagogickej praxi
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE