NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Výtvarný redaktor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Výtvarný redaktor v spolupráci s editorom zodpovedá za celkový vizuál knihy, jej grafické spracovanie a prípravu podkladov na tlačiarenské spracovanie. V spolupráci s editorom zabezpečuje obrazové materiály, fotografie, ilustrácie a zodpovedá za zabezpečenie autorských práv k nim.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Výtvarný redaktor spája textovú časť knižného diela s jeho obrazovou časťou. Navrhuje celkové grafické výtvarné usporiadanie, tzv. layout knižného diela, spolupracuje s technickým redaktorom predpisujúcim základné prvky layoutu knihy. Niekedy dochádza k spojeniu funkcie výtvarného a technického redaktora. Výtvarný redaktor vyberá ilustrátora a štýl – výtvarnú techniku ilustrácie v súlade s obsahom diela a koordinuje jeho prácu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642010 - Výtvarný redaktor
SK NACE Rev.2: Nakladateľské činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
(základné pojmy v grafickej tvorbe)
4
výtvarné techniky
6
litografia a reprodukčná grafika
6
zásady a postupy vydavateľskej činnosti
6
postupy polygrafických prác
6
nové trendy v polygrafickej výrobe
6
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
6
princípy reprografických zariadení
6
typografické pravidlá úpravy textov
6
počítačová grafika
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
6
história výtvarného umenia
6
výtvarná kritika
6
zásady práce s farbou
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov)
6
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
(postupy práce v prostredí rôznych grafických programov)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie grafického návrhu tlačovín
6
tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
6
informácie o nových a existujúcich produktoch v polygrafii
6
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
6
vyhľadávanie a selekcia fotografií, kresieb, reprodukcie obrazov na ilustrovanie vnútrajška a obálky publikácií
6
komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi za účelom zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
6
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
6
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie, retuš, práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových systémov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE