NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vydavateľský redaktor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Editor

Charakteristika
Vydavateľský redaktor riadi celkovú koncepciu edičného plánu vo vydavateľstve za zverený úsek a organizuje prácu interných aj externých spolupracovníkov pri príprave knihy na vydanie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vyhľadáva vhodný prekladový titul na knižných veľtrhoch, v katalógoch zahraničných vydavateľov. Komunikuje so zahraničnými vydavateľmi a literárnymi agentúrami pri zabezpečení autorských práv. Vyhodnocuje rukopisy diel pôvodných autorov, odporúča tituly do edičného plánu vydavateľstva. Zabezpečuje externých prekladateľov, textových redaktorov/korektorov, výtvarných redaktorov/grafikov. Konzultuje s autorom pri redigovaní diela a väčších zásahoch do textu. Konzultuje s prekladateľom v prípade nejasného alebo nepresného prekladu. Po grafickom zalomení textu do hárkov a zaradení ilustrácií schvaľuje jednotlivé kroky pri výrobe knihy. Spolupracuje na propagácii diela s marketingovým oddelením vydavateľstva.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08: 2642007 - Vydavateľský redaktor
SK NACE Rev.2: Nakladateľské činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Žurnalista (novinár, redaktor)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
zásady a postupy vydavateľskej činnosti
6
edičná činnosť
6
história a dejiny kultúry
6
literárna veda
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
6
teória a dejiny slovenskej literatúry
6
technológia tlače
6
teória a dejiny zahraničnej literatúry
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov)
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
6
spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
6
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
6
vyhľadávanie a vytváranie kontaktov pre medzinárodnú spoluprácu v príslušnej oblasti
(vo vydavateľstve)
6
vykonávanie kontroly jazykovej čistoty v používaných textových editoroch a ich údržba
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
(v slovenskom alebo cudzom jazyku)
4
organizačné zabezpečovanie dodržiavania harmonogramov vydavateľských prác a dodržiavania stanovených redakčných plánov
6
vypracovávanie koncepčných zámerov a projektov, vydávanie literárnych, kartografických a iných diel
6
vykonávanie jazykových a grafických korektúr
6
príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE