NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Archeológ (výskumník)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje, prednáša a pedagogicky prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Archeológ vykonáva súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. Študuje smery vývoja odboru. Vykonáva odborné vedecké a tvorivé činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu vývoja človeka a ľudskej existencie v rôznych obdobiach na základe skúmania hmotných pozostatkov rôznych kultúr. Zasadením do historických a kultúrnych súvislostí vývoja spoločností interpretuje význam nálezov. Pôsobí v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 36 ods. 5 písm. a) v ustanovení § 35a ods.3 písm. a) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 3 ods.3) uvádza: Za vzdelanie v príslušnom odbore sa považuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore a) dejín výtvarného umenia, b) architektúry, c) urbanizmu, d) archeológie alebo klasickej archeológie.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, § 35a ods. 3 písm. c)


Klasifikácie
ISCO-08: 2632 - Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
SK ISCO-08: 2632006 - Archeológ
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Archeológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
geológia
(Základy geológie.)
7
archeológia
(Biologická archeológia.)
7
druhy keramiky a ich vlastnosti
(Základy keramiky.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
metódy pravekého, starovekého a stredovekého stavebníctva
7
hospodárske dejiny stredoveku
7
praveké, staroveké a stredoveké artefakty
7
dejiny praveku, staroveku a stredoveku
7
etnoarcheológia
7
teória terénneho výskumu
7
textilná produkcia praveku, staroveku a stredoveku
7
definícia archeológie
7
typy stredovekého osídlenia
7
numizmatika
(Stredoveká numizmatika.)
7
koncepcia ochrany pamiatkového fondu
7
legislatívne normy na ochranu pamiatkového fondu
7
kultúrne pamiatky
7
pamiatkové rezervácie
7
pamiatkové zóny
7
ochranné pásma
7
svetové dedičstvo
7
podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
7
podmienky a postupy vykonávania archeologického výskumu
7
evidencia a využívanie archeologických nálezísk
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
7
analýza a klasifikácia archeologického materiálu
7
zabezpečenie terénneho archeologického výskumu
7
využívanie GIS v archeológii
7
syntéza a klasifikácia údajov z rôznych archeologických zdrojov
7
muzeálne spracovanie archeologických nálezov
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie archeologických nálezov a výskumov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
evidencia a dokumentácia nálezov a archeologických nálezov
7
muzeálne spracovanie archeologických nálezov
(V zmysle zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)
7
formulácia problémov a hypotéz
7
komunikácia s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
(Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady.)
7
aplikácia informačných technológií v archeológii
7
koordinácia prác v rámci archeologického výskumu
7
využitie prístrojov a zariadení využívaných v archeologickej praxi
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE