NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hlasový pedagóg


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Hlasový poradca

Charakteristika
Hlasový pedagóg rozvíja správne spevácke návyky sólistov, členov speváckeho zboru, príp. členov hudobných skupín a pripravuje ich na technické a umelecké zvládnutie interpretácie piesní a hudobných skladieb.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje naštudovanie interpretovaného diela so sólistom, resp. s členmi speváckeho zboru v súlade so zámermi dirigenta. Zodpovedá za vokálne naštudovanie koncertného repertoáru. Vedie hlasové rozcvičky, individuálnu a kolektívnu hlasovú výchovu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Poznámka:
V prípade výkonu zamestnania hlasového pedagóga na vysokej škole je požadované minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s § 75 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie odborného asistenta je v závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2354 - Lektori hudby
SK ISCO-08: 2354001 - Hlasový pedagóg
SK NACE Rev.2: Vzdelávanie
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Lektor umenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady hlasovej hygieny
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
teória hudby
(notopis, stupnice, intervaly, akordy, harmónia, kontrapunkt, formy, druhy hudobných diel, inštrumentácia)
5
hudobná história
(dejiny hudby, periodizácia, predstavitelia jednotlivých štýlov, štýlové znaky, hudobné druhy)
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
(vokálne hudobné diela podľa historických období, ich význam a charakteristika)
5
teoreticko-praktické problémy interpretácie
(teoreticko-praktické problémy vokálnej interpretácie, tvorivé postupy a metódy pri vokálnej interpretácii)
5
všeobecná pedagogika
5
metodika spevu
5
didaktika spevu
5
hudobné štýly a ich špecifiká vo vokálnych partoch
5
techniky vokálnej hudby
5

Návrhy na doplnenie EKR
fyziológia hlasu
5
psychológia a psychofyzika tvorby javiskovej postavy
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
hra na hudobnom nástroji
(hra na klavíri, príp. inom nástroji z notového záznamu)
5
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
5
posudzovanie speváckych výkonov a odhaľovanie nedostatkov
(posudzovanie speváckych výkonov, identifikovanie a riešenie technických nedostatkov)
5
udržovanie interpretačnej úrovne spevu sólistov a členov umeleckého súboru
5
tvorivá spolupráca pri úspešnom umeleckom napredovaní sólistov, zborov, resp. súborov
5
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Návrhy na doplnenie: EKR
príprava sólistu, resp. člena vokálneho telesa na technické a umelecké zvládnutie speváckej interpretácie
(rozospievanie, riešenie technických problémov a estetických kritérií interpretácie, tréning interpretácie)
5
predvádzanie technicky správnej interpretácie spevu
(spev z notového záznamu, vokálne zručnosti)
5
komplexná analýza vokálnych diel
(komplexná analýza vokálnych diel pri tvorbe osobitej interpretácie)
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE