NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kultúrno-osvetový pracovník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Manažér pre kultúrno-osvetovú činnosť, Manažér pre občianske vzdelávanie a voľnočasové aktivity, Manažér pre záujmovo-umeleckú činnosť, Samostatný kultúrno-osvetový pracovník

Charakteristika
Kultúrno-osvetový pracovník koordinuje, organizuje a metodicky a odborne zabezpečuje chod, aktivizáciu a animáciu kultúrno-výchovného života v miestnej kultúre a spoločnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3332 - Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
SK ISCO-08: 3332004 - Kultúrno-osvetový pracovník
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Organizátor podujatí

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poslanie, zameranie a stratégia kultúrno-osvetového zariadenia
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
(znalosť Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti)
7
princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
(znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry)
7
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
(znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)
7
východiská, ciele a nástroje rozvoja osvetovej činnosti
(znalosť Stratégie rozvoja osvetovej činnosti)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
6
princípy realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie a organizácia chodu kultúrno-osvetového zariadenia a kultúrnych aktivít miestneho obyvateľstva
7
animácia kultúrnych aktivít zapojením do spoločnej činnosti
7
lektorská činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
7
formovanie koncepcie rozvoja kultúrnych aktivít
7
zabezpečovanie propagácie a reklamy kultúrno-osvetových podujatí v masmédiách
7
komunikácia a spolupráca s predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnymi osobnosťami a dobrovoľníkmi
5
tvorba dokumentácie a vyhodnocovanie kultúrno-osvetových aktivít
7
organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
6
príprava, spracovanie, realizácia a vyhodnotenie projektov a grantových žiadostí v oblasti kultúry
7
metodická a odborná poradenská činnosť pri zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE