NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár metrologických prístrojov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechanik, opravár metrologických prístrojov konštruuje, opravuje a udržiava metrologické zariadenia, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. V procesoch opráv využíva meraciu a diagnostickú techniku, kontroluje dodržiavanie technických postupov a vyhodnocuje kvalitu vykonanej práce, ktorú dokladuje záverečným meracím protokolom. Číta metrologickú dokumentáciu, pozná základné medzinárodné metrologické štandardy a kreslí elektrotechnické náčrty a schémy elektrických obvodov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08: 7311005 - Mechanik, opravár metrologických prístrojov
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik presných prístrojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
elektronika
4
elektronické prvky
4
elektronické a číslicové obvody
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
optoelektronické prístroje a zariadenia
4
testovacie a diagnostické prístroje
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
opravy leteckých palubných prístrojov a zariadení, prístrojov a systémov leteckej navigácie
4
kalibrácia zložitých, technicky náročných a vysoko presných meracích prístrojov pre energetiku
4
kompletizácia, opravy a údržba elektronických zariadení
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia