NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4623

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Technický pracovník - špecialista hydrobiológ, Technický pracovník - špecialista mikrobiológ

Charakteristika
Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných vodovodoch a skúšky zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie biocenózy v biologickom stupni čistiarní odpadových vôd.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje výsledky laboratórnych skúšok pred ich odcudzením, stratou a zneužitím.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08: 2143001 - Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Ekológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
hydrobiológia
7
mikrobiológia
7
systém manažérstva kvality skúšobného laboratória
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania mikrobiologických a biologických rozborov vody
7
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
laboratórne rozbory vody v čistiarni odpadových vôd
7
príprava mikrobiologických tuhých a tekutých živných pôd
7
vyhodnocovanie a zaznamenávanie výsledkov biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd
7
vedenie a evidencia dokumentácie vzťahujúcej sa k činnosti biologického a mikrobiologického laboratória
7
prenos nameraných výsledkov laboratórnych biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
7
testy sterility prostredia, inkubátorov, tekutých a tuhých živných pôd a laboratórnych pomôcok v mikrobiologickom laboratóriu
7
uplatňovanie systému manažérstva kvality v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu
7
zaznamenávanie výsledkov laboratórnych skúšok do záznamov o skúškach v evidencii výsledkov biologického a mikrobiologického laboratória
(Vyhodnocovanie skúšok pitných a odpadových vôd.)
7
návrh a plnenie nápravných a preventívnych činností vyplývajúcich z interných a externých auditov biologického a mikrobiologického laboratória
7
dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri výkone biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia