NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojný zámočník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Mechanik strojov a zariadení, Montér - zámočník, Strojný mechanik, Zámočník

Charakteristika
Strojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení alebo ručne opracúva strojné súčiastky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Strojný zámočník vykonáva montáž (zostavovanie) častí strojov a zariadení, výrobných liniek. Demontáž častí strojov a zariadení za účelom ich opráv alebo výmeny a spätnej montáže. Vykonávanie funkčných skúšok strojov. Ručné opracovávanie strojných súčiastok vŕtaním, vyhrubovaním, vystružovaním, pilovaním, sekaním, rezaním, rovnaním, rezaním závitov, zaškrabávaním, zabrusovaním a pod. Ošetrovanie a údržba používaných nástrojov, náradí, zariadení a iných pomôcok.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 7222001 - Strojný zámočník (okrem banského)
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Zámočník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológia obrábania kovov
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
technológia sústruženia
3
technológia frézovania
3
technológia brúsenia
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
strojárstvo
3
kovové materiály a ich vlastnosti
3
strojné súčiastky a ich parametre
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
3
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
(Základné vedomosti.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
technológia opráv a zoraďovania výrobných strojov a zariadení
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov (napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)
(Napríklad rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod. )
3
základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
3
zámočnícke práce
3
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
3
ručné opracovávanie strojných častí
3
orysovanie súčastí a polotovarov s použitím meradiel, rysovačského náradia a pomôcok, prípadne prístrojov
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
3
zlícovanie dielov z plechu, vrátane vyrovnávania po zváraní
3
vykonávanie najjednoduchších montážnych prác (napr. zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.)
(Napríklad zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
výroba prípravkov a prototypov podľa výkresovej dokumentácie
3
údržba strojov a zariadení, náradia s súčiastok
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia