NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zvárač kovov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3740

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Operátor zváracieho pracoviska, Zvárač

Charakteristika
Zvárač kovov zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie použitím rôznych zváracích techník.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zvárač kovov vykonáva zvar postupným lokálnym natavením oboch spájaných častí za použitia vhodného zdroja tepla. Druh zdroja tepla závisí od použitej metódy zvárania. Zvárač kovov vykonáva pohyb zváracím horákom, ktorého konštrukcia je závislá od použitej metódy zvárania. Zvárač kovov vykonáva zváračské práce rôznymi metódami (ochranný plyn, plyn, elektrický oblúk, laser a pod.) vo všetkých polohách s predohrevom, dohrevom, bez predohrevu s vizuálnou kontrolou zvarov, spájkovanie, rezanie nelegovaných ocelí kyslík-acetylénovou súpravou. Čistí zvárané plochy, vyrovnáva, upína, pristehováva, prípadne predbežne upravuje obrobky a upravuje zvary do finálnej podoby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08: 7212002 - Zvárač kovov
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
kovové materiály a ich vlastnosti
(zvariteľnosť ocelí, základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin)
3
technická dokumentácia
(Práca s výkresovou a technologickou dokumentáciou, WPS.)
3
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
(Vplyv postupnosti zvárania, typu zvaru, presnosti montáže na vznik deformácií a pnutí vo zváraných konštrukciách. Spôsoby obmedzenia deformácií pri zváraní.)
3
Prídavné materiály na zváranie.
(Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.)
3
normy a smernice vo zváraní
(Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.)
3
technológia zvárania kovov
(Technológia zvárania elektrickým oblúkom - obalenou elektródou, v ochrannej atmosfére inertného alebo aktívneho plynu taviacou sa elektródou, v ochrannej atmosfére inertného plynu netaviacou sa elektródou, zváranie pod tavivom. Technológia zvárania plameňom. Technológia zvárania elektrickým odporom.)
3
zváracie stroje a zariadenia
(Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, poznanie ochranných pomôcok pri práci.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
Oprava chýb zvarových spojov
(Vyhodnotenie verifikačnej vzorky, odstránenie a oprava chýb zvarových spojov, úprava zvaru do finálnej podoby.)
3
úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spojovanie stehovaním a príprava na zváranie
(Podľa technologickej dokumentácie (výkres a stanovený postup zvárania), príprava pracoviska na zváranie.)
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
(Základná diagnostika poruchy zváracieho zariadenia, práca s tlakovými nádobami.)
3
stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, pájkovanie
3
zváranie elektrickým oblúkom, zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
3

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok pre zváranie
3
posudzovanie kvality zvarového spoja
3
orientácia vo výkresovej a technologickej dokumentácii v oblasti zvárania
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE