NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3737

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Lakovník, Maliar, Natierač

Charakteristika
Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie striekacej techniky a technológií, vykonáva údržbu striekacej techniky, rozhoduje o použití správneho postupu striekania.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov pripravuje povrch výrobkov a dielov na náter, brúsi, opaľuje starý náter, čistí a odmasťuje, tmelí a brúsi tmelené plochy. Ručne alebo strojovo mieša a riedi farby, pokrýva povrchy náterovými hmotami máčaním, striekaním, práškovaním v elektrostatickom poli alebo elektrofézou, nanášaním valčekom alebo štetcom. Opravuje lakované povrchy. Ošetruje, čistí a vykonáva údržbu príslušného vybavenia a pracovných nástrojov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
stredné odborné vzdelanie s výučným listom (2439 H lakovník 2487 H 04 autoopravár - lakovník)

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08: 7132006 - Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Lakovač (natierač)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológia povrchových úprav kovov
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
(Funkcia náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov, typy a vlastnosti náterových hmôt, činnosť striekacích zariadení a striekacej a sušiacej kabíny.)
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
(Delenie, typy a vlastnosti náterových hmôt, činitele, ktoré spôsobujú poškodenie a starnutie náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov v prevádzke.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
(Zásady poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí náterovými hmotami, ochranné pomôcky pri natieračských prácach, maskovacia technika, postup pri havarijnom úniku náterových hmôt, postup zneškodňovania odpadu z natieračských prác.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
automatizované spôsoby prípravy povrchu pred natieraním
3
spôsoby zneškodňovania odpadu
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
(Technologický postup natierania kovových súčastí a strojárskych výrobkov podľa technologickej a výkresovej dokumentácie a technických materiálových listov náterových hmôt.)
3
povrchové úpravy, vybrusovanie a nanášanie podkladových náterov pre natieračské práce
(Kontrola hlavných parametrov náterovej hmoty pred nanášaním, počas aplikácie a sušenia náteru, kontrola kvality aplikovanej vrstvy náteru pred a po sušení, ručné úpravy pred aplikovaním náteru, príprava náterovej hmoty na aplikáciu natieraním, tmelením a striekaním. Vytvorenie krytu pre nenatierané časti kovových súčastí. )
3
nanášanie náterov štetcom
(Nanášanie náterov ručne: štetcom, valčekom, stierkou.)
3
obsluha, nastavovanie a údržba zariadení na nanášanie náterových hmôt striekaním
(Nanášanie náterovej hmoty pomocou striekacieho zariadenia určeného v technologickom postupe, obsluha striekacieho zariadenia a tmeliacej pištole, obsluha základných funkcií striekacej a sušiacej kabíny. )
3
ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
(Obsluha zariadenia na nanášanie náterových hmôt, čistenie a základná údržba striekacieho zariadenia a ručného náradia na natieranie, čistenie a vykonávanie základnej údržby sušiacej kabíny.)
3
opravy defektov po nanášaní farieb
(Určenie základných typov a príčin defektov po nanášaní náteru a voľba vhodného postupu ich odstránenia. )
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na maliarske práce
3

Návrhy na doplnenie: EKR
výpočet spotreby náterových hmôt pre danú kovovú súčasť
3
úpravy a dokončovanie povrchov kovových súčastí a výrobkov brúsením a leštením
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
zhodnotenie povrchu pred natieraním
(Zhodnotenie povrchu kovových súčastí pred natieraním, návrh spôsobu úpravy v prípade nevhodného povrchu.)
3
zneškodňovanie odpadu
(Zneškodňovanie odpadu z natieračských prác a emisií organických rozpúšťadiel.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE