NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3735

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Chemik - operátor Chemik - obsluha strojnotechnologických zariadení Obsluha zariadení chemickej výroby Obsluha zariadení na výrobu syntetických vlákien

Charakteristika
Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) obsluhuje strojnotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického reglementu. Označuje hotový produkt a poloprodukt stanoveným spôsobom. Odoberá vzorky na laboratórne analýzy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Klasifikácie
ISCO-08: 8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08: 8131001 - Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
SK NACE Rev.2: Výroba chemikálií a chemických produktov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anorganická chémia
3
organická chémia
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
2
technológia anorganických výrob
2
technológia organických výrob
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
3
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
3
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
3
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
3
obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
3
obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
3
obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
3
obsluha chemického technologického zariadenia pri výrobe platiny, india, paládia a ostatných platinových kovov lúhovaním a žíhaním v muflových peciach
3
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia