NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zváračský technológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3733

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Technológ zvárania

Charakteristika
Zváračský technológ zavádza nové technologické riešenia v oblasti zvárania a tepelného spracovania kovov v spolupráci s inžinierom zvárania.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zváračský technológ je pracovník s technickými vedomosťami a zodpovednosťou v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731. Zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie v rozsahu požiadaviek normy STN EN ISO 14731.Tvorí technologické postupy, podieľa sa v obmedzenom rozsahu (u jednoduchších zvarencov) na preskúmaní požiadaviek zákazky, odbornom posúdení výkresovej dokumentácie a schvaľovaní subdodávateľov zváraných podskupín.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zváračský technológ
    Špecifikácia:
    IWT, EWT


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Absolvent technickej strojníckej školy s maturitou (2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení).

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky Poznámka:
Minimálne 4 roky praxe v oblasti zvárania.

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115005 - Technik v oblasti zvárania
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
strojárstvo
3
kovové materiály a ich vlastnosti
(Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C.)
4
konštrukčné materiály
(Základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin, vlastnosti a zvariteľnosť.)
3
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
(Teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky. Základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov a ich správanie sa počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.)
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
zásady a postupy konštruovania výrobkov
(Výrobné priestory na zváranie konštrukcií, zváracie pomôcky a prípravky.)
4
technológia zvárania kovov
4
technológia zvarovania plastov
4
technológia spájkovania
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
normy a smernice vo zváraní
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
(Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
technológia žiarového striekania
4
výroba, tepelné spracovanie a rozdelenie ocelí
(Vlastnosti a správanie sa ocelí počas tavného zvárania a tepelného spracovania zvarencov.)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
(Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.)
4
zabezpečovanie dozoru nad prípravou zvárania, zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
3
dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
(Posúdenie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie.)
3
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
3

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
základné programovanie automatických robotických liniek a automatov a odstraňovanie ich základných porúch
4
stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
4
stanovovanie vhodnej technológie zvárania
(Stanovovanie vhodnej technológie zvárania a príbuzné procesy, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE