NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zváračský špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3731

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Špecialista zvárania

Charakteristika
Zváračský špecialista vykonáva praktickú podporu pri spracovaní a zavádzaní technologickej dokumentácie pre zváračské práce. Určuje spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarových spojov a kritériá prípustnosti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zváračský špecialista je pracovník s technickými vedomosťami a zodpovednosťou v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731. Zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, nad zváraním, skúšaním zvarov v rozsahu požiadaviek normy STN ISO 14731. Podieľa sa v obmedzenom rozsahu (u jednoduchších zvarencov) na preskúmaní požiadaviek na zákazku, posúdení výkresovej dokumentácie z hľadiska prístupnosti k zvarom a ich vykonateľnosti, výbere vhodných technických zariadení na zváranie a schvaľovaní subdodávateľov zváraných podskupín.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zváračský špecialista IWS/EWS


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Absolvent technickej strojníckej školy s maturitou (2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení )

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky Poznámka:
Absolvent technickej strojníckej školy s maturitou a min. 2 roky praxe alebo zvárač s platným kvalifikačným certifikátom ISO 9606 a min. 3 roky praxe; držiteľ platného kvalifikačného certifikátu ISO 9606 H-L045 ss nb, držiteľ platného certifikátu podľa ISO 9606 na tupých spojoch PE ss nb alebo PC a PF ss nb alebo IWP s min. 2 roky praxe.

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144008 - Koordinátor zvárania
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
strojárstvo
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technológia zvárania kovov
4
technológia zvarovania plastov
4
technológia spájkovania
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
kovové materiály a ich vlastnosti
(Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele, správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.)
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
normy a smernice vo zváraní
4
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
(Základné teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
technológia plátovania a žiarového striekania
4
technológia tepelného delenia
4
základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
4
neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
(Základné druhy, vlastnosti a ich zvariteľnosť.)
4
zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
(Zváracie pomôcky a prípravky.)
4
určovanie chýb zvarových spojov a kritérií prípustnosti
4
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
(Spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti, nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie materiálov a zvarových spojov.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
(Určenie vhodných zváracích a pomocných zariadení a nástrojov používaných pri zváraní, základných a prídavných materiálov na zváranie,)
4
zváranie kovov
(Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1 kútového zvaru v polohe PB a tupého zvaru v polohe PA a posúdenie kvality a spôsobu vyhotovenia.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
navrhovanie zvarových spojov
4
riadenie a kontrola kvality v oblasti zvárania
(Nariadenie vhodného spôsobu kontroly kvality zvarových spojov.)
4
podieľanie sa na posudzovaní výkresovej dokumentácie z hľadiska prístupnosti k zvarom a ich vykonateľnosti u jednoduchších zvarencoch
4
podieľanie sa na výbere vhodných technických zariadení na zváranie u jednoduchších zvarencoch
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE