NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3634

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Manipulačný pracovník v strojárskej výrobe, Manipulačný robotník v strojárskej výrobe, Pomocný robotník v strojárskej výrobe

Charakteristika
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov. Vykonáva balenie a expedíciu výrobkov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva čistenie pracovísk, strojov a zariadení, manipulačnej techniky a motorových vozidiel. Spolupracuje pri údržbe, čistení dielcov po opracovaní, tepelnom spracovaní alebo vypálení, pred montážou alebo kontrolou kvality. Zabezpečuje manipuláciu a odvoz odpadov z výroby a údržby. Spolupracuje pri balení a manipulácii s hotovými výrobkami, pri ich skladovaní a expedícii. Vykonáva manipulačné práce pri inventarizácii materiálu, polotovarov a výrobkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08: 9329013 - Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 1
SKKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
1
technológia obrábania kovov
1
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
1
základy strojárenstva
1
kovové materiály a ich vlastnosti
1
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov
1
ošetrovanie, opravy, ručné a mechanizované čistenie vozidiel
1
nakladanie s odpadom v oblasti strojárstva
(Separácia odpadov, baliacich materiálov do určených nádob.)
1
manipulácia a skladovanie vstupného materiálu v oblasti strojárstva
1
prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
1
používanie rôznych prostriedkov na manipuláciu s oceľovými konštrukciami a jej časťami
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE