NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Montážny robotník, Operátor výroby

Charakteristika
Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe vykonáva podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie, v určitom časovom limite, čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru, pri ktorých z viacerých častí (súčiastok, dielcov, dielov) zostavuje vyšší celok a podieľa sa na finálnom produkte.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za správnosť a presnosť vykonanej operácie a za funkčnosť zostaveného vyššieho celku. Vykonáva rôzne druhy operácií: priskrutkovanie, zaklipovanie, vloženie, nastavenie, zapojenie, upevnenie, nitovanie, lepenie. Kontroluje kvalitu montovaných dielcov a vykonáva sebakontrolu vykonaných operácií. Operácie vykonáva v predpísanom čase a zabraňuje, aby pri montážnych operáciách dochádzalo k poškodzovaniu dielov. Hlási chyby a nedostatky v procese. Výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a spoľahlivosť produktu. Zodpovedá za presné a úplné vykonanie operácií, dodržiavanie stanovených montážnych postupov a technologickej disciplíny. Zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a noriem v oblasti životného prostredia ako aj externých a interných noriem. Zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8211 - Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe
SK ISCO-08: 8211000 - Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
tímová práca Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
montážne stroje a zariadenia v strojárskej výrobe
3
montážne technológie v strojárskej výrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
3
montážne operácie na linke v strojárskej (automobilovej) výrobe
3
obsluha montážnych strojov a zariadení v strojárskej výrobe
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia