NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Brúsič nástrojov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3631

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Brúsič náradia, Ostrič náradia, Ostrič nástrojov

Charakteristika
Brúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou, alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viac reznými hranami za účelom ich udržiavania v prevádzkyschopnom stave. Upravuje ostrie - reznú hranu podľa požiadaviek technológa, kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
K výkonu svojej činnosti používa špeciálne nástrojárske brúsky alebo CNC nástrojárske brúsky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7224 - Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov
SK ISCO-08: 7224002 - Brúsič nástrojov
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Obrábač kovov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
technológia obrábania kovov
3
technológia sústruženia
3
technológia frézovania
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
3
technológia brúsenia
(Technológia brúsenia - znalosti v oblasti určovania a špecifikovania brúsnych materiálov.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba a príprava príslušenstva nástrojových brúsok pred ostrením nástrojov, príprava k ich ostreniu
3
vyvažovanie brúsiacich kotúčov
3
lapovanie britiev jednobritvových nástrojov
(Strojové obrábanie, ktorým sa upravuje drsnosť materiálu. )
3
ručné vybrusovanie a ostrenie jednoduchých tvarových nožov a vrtákov, úprava ostria tvarových nožov žliabkovaním a pod.
3
ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
3
upínanie brúsiacich a iných nástrojov, upínanie obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch brúsok, honovačiek, ševingovacích strojov
3
obsluha brúsok
3
ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov 
(Ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov - sústružnícke nože, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky, preťahovacie tŕne, pilové kotúče a podobne.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia