NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Obrábač kovov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Brúsič, Frézar, Horizontkár, Operátor NC strojov, Sústružník, Vŕtač

Charakteristika
Obrábač kovov vykonáva práce pri výrobe súčiastok z kovu alebo z iných technických materiálov obrábaním, čiže odoberaním materiálu z polotovaru niektorým z nasledovných spôsobov: rezanie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie, hobľovanie, brúsenie, elektroerozívne obrábanie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • V prípade, ak zamestnanie vykonáva pracovník ako samostatne zárobkovo činná osoba, je potrebné živnostenské oprávnenie na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08: 7223003 - Obrábač kovov
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Obrábač kovov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
technológia obrábania kovov
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
2
technológia sústruženia
3
technológia frézovania
3
technológia brúsenia
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha cnc brúsok
3
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
3
obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
3
jednoduché technologické úkony pri strojovom obrábaní technických materiálov a renovácii súčastí
3
ručné spracovanie a strojové obrábanie kovových materiálov a plastov
3
upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch cnc strojoch
3
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia