NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Nástrojár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3627

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Nástrojár ručný, Tool maker

Charakteristika
Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa technologických postupov a výkresovej dokumentácie. Montuje a pripravuje podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňuje funkčné skúšky v produkčnom lise.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva skúšky, opravy, prípadne údržbu strojov, nástrojov a meradiel. Vyberá vhodný merací prístroj a metódu pre kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 7222004 - Nástrojár
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Nástrojár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zásady lícovacej sústavy iso
3
technológia tepelného spracovania kovov
3
technológia zvárania kovov
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
(Používanie nástrojov a meradiel.)
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Vie čítať technické výkresy v každom detaile.)
3
technológia obrábania kovov
(Vie zvoliť vhodný spôsob obrábania kovov v závislosti od dostupnej technológie.)
3
normy a smernice vo zváraní
(Voľba vhodnej technológie a typu zvárania pre daný nástroj.)
3
technológia sústruženia
3
technológia brúsenia
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
3
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
3
technológia povrchových úprav kovov
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
chyby odliatkov
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
technológia výroby foriem
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
lícovanie razníkov s dodržanou presnosťou
3
zhotovovanie priestorových šablón
3
otryskávanie suchým ľadom
3
obsluha zváracích zariadení na zváranie plastov
3
obsluha strojného zariadenia (napr. konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a pod.)
3
obsluha cnc sústruhov a vyvrtávačiek
3
obsluha cnc vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
3
obsluha strojov a zariadení pre elektroerozívne hĺbenie a tvarovanie a cnc strojov na elektroerozívne obrábanie
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia