NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Prevádzkový zámočník (údržbár)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Strojný zámočník, Údržbár strojov a zariadení

Charakteristika
Prevádzkový zámočník (údržbár) opravuje stroje, strojné a technologické zariadenia. Stará sa o prevádzkyschopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov. Úzko spolupracuje s obsluhou strojného a technologického zariadenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Údržbárske a opravárenské práce. Realizácia bežných, stredných a generálnych opráv strojov, zariadení a technológií. Zoraďovanie a funkčné skúšky. Revízie zariadení. Evidovanie technických údajov o priebehu a výsledkoch práce. Používanie technických dokumentov. Ručné opracovávanie strojných častí (pilovanie, rezanie, vyrovnávanie, ohýbanie, vŕtanie a pod.). Zhotovovanie súčiastok.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    Špecifikácia:
    STN 050705 - D-G2

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 7222002 - Prevádzkový zámočník (údržbár)
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Zámočník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zlepšovanie vlastností materiálov tepelným a chemickotepelným spracovaním a ochranou proti korózii, spôsoby ich použitia
3
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
3
spôsoby diagnostikovania, opravy a údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
strojné mechanizmy
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
technológia obrábania kovov
3
technológia sústruženia
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
technológia frézovania
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
technológia brúsenia
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
technológia zvárania kovov
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
3
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
3
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
(Údržba, oprava a revízia strojov, strojných a technologických zariadení.)
3
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
(Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov.)
3
zoraďovanie a funkčné skúšky strojov a zariadení
(Vrátane použitia správneho uťahovacieho momentu. )
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
3
obsluha konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
3
obsluha konvenčných vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
3
výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojoch
(výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojov )
3
obsluha zariadení na rezanie kovov kyslíkom
3
obsluha konvenčných sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
3
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
3

Návrhy na doplnenie: EKR
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
3
montáž jednoduchých strojov a zariadení na základné dosky
3
ručné opracovávanie strojných častí
(Pilovanie, rezanie, vyrovnávanie, ohýbanie, vŕtanie a pod. )
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE