NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky technik v oblasti údržby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Majster údržby

Charakteristika
Strojársky technik v oblasti údržby sleduje a zabezpečuje realizáciu stanoveného plánu údržby strojov, nástrojov a zariadení. Sleduje stav náhradných dielov a nástrojov a zabezpečuje ich operatívne zásoby v spolupráci s dodávateľmi. Kontroluje a vyhodnocuje poruchovosť zariadení, predkladá návrhy na zlepšenie celkového stavu strojov a zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115004 - Strojársky technik v oblasti údržby
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
(Vrátane plánu preventívnej údržby z pasportu stroja. )
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
strojné mechanizmy
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technológia obrábania kovov
4
technológia sústruženia
4
technológia frézovania
4
technológia brúsenia
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
4
technológia zvárania kovov
4
technológia povrchových úprav kovov
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
4
zváracie stroje a zariadenia
4
technické parametre strojárskych výrobkov
4
metódy merania dĺžok a uhlov
4
normy a smernice vo zváraní
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
energetické stroje a zariadenia
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
3
5S
( Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku. )
4
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
4
TPM
(Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát).)
4
riadiace systémy CNC strojov
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných fréz, frézok, hobľovačiek, obrážačok a preťahovačiek
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov brúsok, honovaček, ševingovacích strojov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných sústruhov, vŕtačiek, vyvrtávačiek a súradnicových vyvrtávačiek
4
ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv vzduchotechnických zariadení
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch energetických zariadení
4
nastavovanie a uvádzanie výrobkov do prevádzky u užívateľa
4
opravy a servisné zásahy v rámci povolených oprávnení
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE