NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky špecialista v oblasti údržby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3623

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Inžinier údržby, Vedúci údržby

Charakteristika
Strojársky špecialista v oblasti údržby vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických a bezpečnostných predpisov. Pozná a uplatňuje moderné metódy riadenia údržby zamerané najmä na totálne produktívnu údržbu (TPM). Navrhuje a realizuje opatrenia na dosiahnutie funkčnosti strojov v rámci zabezpečenia systému riadenia kvality. Vypracúva plány preventívnej údržby na základe poznania pasportov strojov a stavu strojných zariadení.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Koordinuje a realizuje požiadavky z ostatných útvarov, ktoré sa vzťahujú na výrobné a technologické stroje a zariadenia. Zabezpečuje technickú a technologickú spôsobilosť strojov a zariadení. Stanovuje spôsoby uskutočňovania údržby a opráv vrátane ich kontroly. Technicky zabezpečuje vykonávanie údržby a opráv, vykonávanie školení obsluhy technických zariadení a strojov, zabezpečovanie zmenového a odchylkového riadenia. Vedie, riadi, koordinuje, motivuje a hodnotí podriadených zamestnancov. Vypracováva a aktualizuje plány údržby. Zabezpečuje preventívnu a operatívnu údržbu strojov a zariadení. Analyzuje príčiny prestojov a prijíma opatrenia na ich eliminovanie. Pripravuje postupy na opravy zariadení. Identifikuje opotrebované dielce. Objednáva náhradné diely. Monitoruje a kontroluje náklady na údržbu. Koordinuje činnosť technikov údržby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
6 alebo viac rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144006 - Strojársky špecialista v oblasti údržby
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy vedenia porád
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
manažment pre stredných manažérov
6
projektový manažment
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
6
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
6
integrované systémy riadenia
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
( )
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
(Vrátane diagnostickej techniky. )
7
strojné mechanizmy
7
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
normy a smernice vo zváraní
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7
5S
( Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku. )
7
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
6
TPM
(Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát). )
7
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
6
riadiace systémy CNC strojov
7
systém plánovania, riadenia a evidencie podnikovej údržby
6
PLC (Programovateľný logický automat)
( Používanie, diagnostika, programovanie, úprava programu a pod.)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinovanie pracovných činností pri oživovaní a dolaďovaní pružných výrobných systémov po generálnych opravách
5
riadenie a vykonávanie generálnych opráv montážnych a baliacich zariadení a liniek
5
koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku strojárskej výroby
7
organizácia prác podriadených zamestnancov v oblasti strojárstva a kovovýroby
7
ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
5
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
6
ošetrovanie a údržba opravárenských a montážnych náradí, pomôcok a zariadení
5
vykonávanie údržby, rekonštrukcií, opráv a generálnych opráv strojov a zariadení
5
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
5
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
(Vrátane zálohovania programov a dát. )
6
nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
6
nastavovanie, opravy a údržba cnc výrobných strojov PRaM a liniek
6
monitorovanie nákladov na údržbu strojov a zariadení
6
dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti technických zariadení z hľadiska predpísanej kvality
(Riadenie a dohľad nad realizáciou údržby strojov a zariadení )
6
tvorba plánov údržby strojov a zariadení po vecnej a nákladovej stránke
(Vrátane tvorbyplánov preventívnej údržby. )
7

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
5
riadenie systému údržby a opráv strojov a zariadení
5
zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE