NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe vykonáva vstupnú a medzioperačnú kontrolu materiálov, súčiastok, dielcov a výstupnú kontrolu výrobkov vizuálnou kontrolou alebo meraním. Zisťuje a identifikuje nezhody a odchýlky podľa technickej dokumentácie (t.j. výkresovej a technologickej), platných noriem a následne označuje výrobky a vystavuje kontrolné protokoly.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08: 7543012 - Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
3
meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem a jadier
2
meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
2
kontrola opracovania a povrchových úprav súčiastok, dielcov a výrobkov
2
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
(Meranie rozmerov a elektrických veličín rôznymi meradlami, napríklad meranie závitov, meranie hrúbok galvanicky pokovovaných vrstiev, meranie elektrických veličín. )
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia