NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky špecialista v oblasti kvality


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Inšpektor kvality, j

Charakteristika
Strojársky špecialista v oblasti kvality zodpovedá za riadenie procesu kvality určitej skupiny výrobkov počas vývojového a výrobného cyklu a vykonáva systémové, procesné a výrobkové audity. Vypracováva analýzy a zodpovedá za riešenia nedostatkov z hľadiska kvality, spolupracuje s dodávateľmi pri riešení kvality dodávaných dielov, stanovuje a vypracováva metodiky na hodnotenie zákazníkov. Zabezpečuje reporting a eskaláciu dosiahnutej úrovne kvality s využívaním moderných metodík.

Podrobná charakteristika zamestnania:

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144005 - Strojársky špecialista v oblasti kvality
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
(Vrátane výpočtu tolerancií.)
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
(Základy vektorovej geometrie pre vyhodnocovanie odchýlok pomocou súradnicových meracích strojov.)
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
6
technické parametre strojárskych výrobkov
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
8D
(Failure Mode and Effects Analysis - Metóda analýzy spoľahlivosti systémov. Súbor doporučených postupov na identifikáciu potenciálnych chýb. Je to systémový nástroj, ktorý slúži na odhaľovanie chýb v procesoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu výrobkov.)
6
FMEA
(Failure Mode and Effects Analysis - Metóda analýzy spoľahlivosti systémov. Súbor doporučených postupov na identifikáciu potenciálnych chýb. Je to systémový nástroj, ktorý slúži na odhaľovanie chýb v procesoch, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu výrobkov.)
6
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
(Dotykové 3D meracie CNC stroje, optické scannery pre tvorbu meracích protokolov.)
7
metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov
(Kaizen, Kanban a pod.)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovanie technicko-ekonomického rozboru kvality v strojárskej výrobe
7
orientácia v normách kvality v strojárstve
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
5
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v strojárskej výrobe
7
navrhovanie metód kontroly kvality strojárskych výrobkov
7
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe
5
určovanie opotrebenia či nefunkčnosti nástrojov, náradia, prípravkov, meradiel a ich častí a rozhodovanie o spôsobe ich opravy či renovácie
7
diagnostikovanie porúch strojov, zariadení a výrobných liniek
7
zisťovanie príčin zníženej kvality strojárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
(Vrátane tvorby nápravných opatrení. )
7
vyhodnocovanie systému riadenia kvality v organizácii strojárskej výroby
7
vypracovanie podkladov pre zavedenie systému manažérstva kvality a pre získanie certifikácie výrobkov
7
spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v strojárskej výrobe
7
vyhodnotenie ekonomických strát v prípade nekvalitnej výroby
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE