NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky špecialista konštruktér, projektant


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3618

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Hlavný konštruktér v strojárstve, Vedúci konštruktér v strojárstve

Charakteristika
Strojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v strojárskej výrobe (od začiatku vývojového projektu až po sériovú výrobu). Zodpovedá za prípravu kusovníkov výrobkov, výkresov a permanentnú starostlivosť o ne.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144003 - Strojársky špecialista konštruktér, projektant
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
sledovanie inovácií a vývojových trendov v zlievarenstve
7
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
7
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
(Kalenie, popustenie, nitrídovanie, cementovanie atď.)
7
stroje na výrobu odliatkov, foriem, modelov a jadrovníkov
7
technológia zlievania
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Konvenčné a digitálne.)
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
(Vrátane kompozitov, horčíka.)
7
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
5
fyzika
7
technológie obrábania kovov i nekovov
(Frézovanie, sústruženie, vŕtanie, výroba závitov, výroba ozubenia, hobľovanie, obrážanie, brúsenie.)
7
metodika konštruovania a jej princípy
7
technológia zvárania kovov
7
technológia tvárnenia kovov
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
7
technické parametre strojárskych výrobkov
(Podľa technických noriem a predpisov v strojárstve.)
7
ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
(V strojárstve.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
konštrukčné riešenia výrobkov z hľadiska technológie obrábania, výrobných nákladov, materiálu, prácnosti, réžie montáže, prevádzky, spoľahlivosti, životnosti a likvidácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využitie priestorového modelovania na konštruovanie strojov a ich častí vzhľadom na kinematické a dynamické analýzy navrhovaných strojov
7
zabezpečenie dodržiavania termínov, funkčnosti a realizovateľnosti pri príprave konštrukčných zostáv
7
technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
7
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
(Spracovanie podkladov na výrobu nástrojov a náradia.)
7
posudzovanie dodávateľov a vhodnosti ich produktov podľa projektu, výkresu
7
spracovanie postupov, návodov a ďalších podkladov na testovanie, používanie a technické podmienky strojárskeho výrobku
(Vypracovanie technických popisov a návodov na používanie výrobkov v strojárskej výrobe.)
5
koordinácia spolupracovníkov pri výrobe nultej série a funkčných skúškach vozidiel
7
návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
(Definovanie technických podmienok pri zadaných vývojových úlohách.)
7
používanie CAD softvéru
7

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba finančného rozpočtu návrhu konštrukčného riešenia strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
7
používanie metód DoE, QFD a FMEA v konštrukcii
(DoE - Design of Experiment, QFD - Quality Function Deployment, FMEA - Failure Mode Effect Analysis)
7
realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
7
definovanie a realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
7
používanie PLM systémov (životný cyklus technických systémov) a počítačovej podpory CAx technológií pri návrhovaní prototypov
7
používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
(Metódy MKP v CAD/CAE systémoch.)
7
uplatňovanie noriem ISO, EN a STN a ich použitie v technických výkresoch
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE