NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky technológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Samostatný strojársky technológ, Strojný inžinier - technológ, Technológ v automobilovej výrobe, Technológ v strojárskej výrobe

Charakteristika
Strojársky technológ zabezpečuje tvorbu technologických postupov na výrobu, montáž, príp. demontáž a opravy strojárskych výrobkov, v ktorom určuje popis operácií, potrebné náradie, prípravky a meradlá. Pri technologických postupoch na výrobu strojárskych výrobkov tiež určuje polotovar, z ktorého bude tento výrobok vyrábaný. Zabezpečuje tvorbu nastavovacích plánov nových produktov a tvorbu alternatívnych plánov. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracováva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Tvorí, overuje, upravuje a mení technologickú dokumentáciu, vypracováva materiálové a výkonové normy na cenotvorbu a vykonáva technologický dozor pri tvorbe prototypov. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z hľadiska znižovania nákladov, t. j. znižovanie času, nákladov na náradie a nezhodné diely.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115001 - Strojársky technológ (okrem zvárania)
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby ocele
4
technológia výroby kovov a zliatin
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
(Nutná pre technológa sústruženia.)
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
technológia tvárnenia kovov
(Nutná pre technológa kovania.)
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
4
konštrukčné časti strojov
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
strojné mechanizmy
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technické parametre strojárskych výrobkov
4
technológia brúsenia
(Nutná pre technológa brúsenia.)
4
technológia frézovania
(Nutná pre technológa frézovania.)
4
technológia galvanického pokovovania
(Nutná pre technológa galvaniky.)
4
technológia obrábania kovov
(Nutná pre technológa sústruženia, valcovania.)
4
technológia povrchových úprav kovov
(Nutná pre technológa povrchových úprav.)
4
technológia sústruženia
(Nutná pre technológa sústruženia.)
4
technológia tavenia kovov
(Nutná pre technológa kalenia.)
4
technológia tepelného spracovania kovov
(Nutná pre technológa kalenia.)
4
technológia valcovania kovov
(Nutná pre technológa valcovania.)
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
(Nutná pre technológa vŕtania.)
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
(Nutná pre technológa sústruženia.)
4
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
(Nutná pre technológa brúsenia.)
4
modifikácie programu pre cnc sústruhy a vyvrtávačky
(Nutná pre technológa sústruženia.)
4
modifikácie programu pre cnc frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
(Nutná pre technológa frézovania.)
4
modifikácie programu pre cnc brúsky
(Nutná pre technológa brúsenia.)
4
modifikácie programu pre cnc vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
4
orientácia v normách kvality v strojárstve
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
4
vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
4
spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
4
posudzovanie technológie konštrukcie
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
4
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
4

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
4
vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
4
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
4
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
4
riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
4
stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE