NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky špecialista technológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3616

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Strojný inžinier technológ špecialista, Špecialista technickej prípravy výroby, Špecialista technológ v automobilovej výrobe, Špecialista technológ v strojárskej výrobe

Charakteristika
Strojársky špecialista technológ zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov, overenie nových technologických postupov a nových technológii v procese výroby. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Riadi racionalizáciu technológie a inovácií v oblasti konštrukčných návrhov. Zúčastňuje sa prijímacích pohovorov pri prijímaní nový zamestnancov z oblasti technológie výroby. Je zodpovedný za benchmarkingové údaje a výsledky závodu. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov, t. j. znižovania času, nákladov na náradie a nezhodné diely. Spolupracuje na kooperáciách, ktoré sa uskutočňujú vo firme a mimo firmy. Koordinuje činnosť technológov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Vzdelanie zamerané na strojársku technológiu, resp. technológiu obrábania, technológiu kalenia, technológiu tvárnenia. Prípadne vzdelanie zamerané na trieskové obrábanie, konštrukciu a výrobu strojov.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144002 - Strojársky špecialista technológ (okrem zvárania)
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
7
konštrukčné časti strojov
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
7
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
7
strojné mechanizmy
7
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
technické parametre strojárskych výrobkov
7
technológia galvanického pokovovania
(Nutná pre technológa galvaniky.)
7
technológia obrábania kovov
(Nutná pre technológa sústruženia, valcovania, vyvŕtavania, frézovania.)
7
technológia povrchových úprav kovov
(Nutná pre technológa povrchových úprav, brúsenia.)
7
technológia tavenia kovov
(Nutná pre technológa zlievania.)
7
technológia tvárnenia kovov
(Nutná pre technológa kovania, lisovania.)
7
technológia valcovania kovov
(Nutná pre technológa valcovania.)
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
technológia pre tepelné spracovanie kovov
(Nutná pre technológa kalenia.)
7
užitková hodnota a cena výrobku
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
7
technológia sústruženia
(Nutná pre technológa trieskového obrábania)
7
technológia frézovania
(Nutná pre technológa trieskového obrábania)
7
technológia brúsenia
(Nutná pre technológa brúsenia)
7
technológia vŕtania a vyvrtávania
(Nutná pre technológa trieskového obrábania)
7
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
(Nutná pre technológa výroby náradia)
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
7
riadiace systémy CNC strojov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
7
voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
7
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
7
voľba postupu práce a technologických podmienok obrábania na rôznych druhoch vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
7
modifikácie programu pre cnc sústruhy a vyvrtávačky
(Nutná pre technológa sústruženia.)
7
modifikácie programu pre cnc frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
7
modifikácie programu pre cnc brúsky
(Nutná pre technológa brúsenia.)
7
modifikácie programu pre cnc vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
(Nutná pre technológa sústruženia.)
7
posudzovanie snímok mikroštruktúr tepelne spracovaného materiálu, posudzovanie chýb tepelného spracovania
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
7
orientácia v normách kvality v strojárstve
7
vykonávanie technických skúšok v strojárskej výrobe
7
spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
7
posudzovanie technológie konštrukcie
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
7
riadenie technologických postupov v strojárskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
7
koordinácia operatívnych plánov strojárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
7
koordinácia spracovávania investičných zámerov v oblasti strojov, zariadení a strojárskych pracovísk a systémov
7
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
7
obsluha nastavovaných a nastavených výrobných strojov a liniek v strojárstve
7
kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
7
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
7
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
7
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu
7
riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
7
stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
7
spolupráca pri výbere a prijímaní technológov v strojárskej výrobe
7
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE