NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Procesný špecialista v strojárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Procesný špecialista riadenia výroby

Charakteristika
Procesný špecialista v strojárskej výrobe zabezpečuje výrobnú činnosť výrobného oddelenia v niekoľkých pracovných zmenách, a to z hľadiska kvantity, kvality, času a nákladov. Zaisťuje krátkodobé činnosti súvisiace so zabezpečením požadovaných výkonov, produktivitou a kvalitou. Komunikuje s dodávateľmi pri zásobovaní materiálom a rieši jeho nedostatok. Môže sa podieľať na organizovaní školení pracovníkov výroby s cieľom plniť plán výroby pri optimálnej produktivite a nákladoch, odporúča opatrenia na zlepšenie metód výroby alebo výrobného procesu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Procesný špecialista v strojárskej výrobe spolupracuje s vedúcimi pracovných skupín pri zabezpečení výroby. Overuje si tok informácií a úroveň spolupráce medzi pracovnými zmenami. Ubezpečuje sa, či sa správne aplikujú definované referenčné údaje a analyzuje nedostatky. Zavádza adekvátne riešenia na zabezpečenie plnenia výrobných cieľov. Zabezpečuje stále zlepšovanie výrobného procesu, podieľa sa na vypracovaní rozpočtov v svojom sektore a robí ich návrhy. Zhodnocuje najvýznamnejšie aktivity v oblasti rozvoja. Pomáha pri realizácii akčných plánov. Konsoliduje výsledky a pripravuje správy vedeniu organizácie. Podieľa sa na schvaľovaní akčných priorít. Podporuje sociálnu súdržnosť, zbiera informácie a pripravuje z nich syntézu pre vedenie organizácie. Podporuje výsledky základných výrobných jednotiek a dbá na vzťahy medzi sociálnymi partnermi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Úplné stredoškolské vzdelanie a niekoľkoročná prax na obdobnej pozícii.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144007 - Strojársky špecialista riadenia výroby
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
strojné mechanizmy
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
strojárska aplikovaná informatika
7
TPM
(Totálne produktívna údržba na zabezpečenie plynulej výroby.)
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
(Základné princípy riadenia výrobného procesu (KANBAN, úzke miesta, JIS, JIT, atď.))
7
FMEA
7

Návrhy na doplnenie EKR
metódy tvorby rozpočtov vo výrobe
7
spôsoby optimalizácie výrobných procesov pomocou metodiky Lean manufacturing
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
(Čítanie, porozumenie, v prípade potreby aj vyhotovenie.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečenie logistických operácií na základe požiadaviek výroby
7
analyzovanie vstupov a výstupov do a z integrovaného systému riadenia firmy
7
analýza a odstraňovanie úzkych miest výrobného procesu
7
príprava 8D reportov pre zákazníka
7
analýza vzniknutého problému v strojárskej výrobe
(Analýza problému s následným návrhom riešenia.)
7
aplikovanie noriem ISO
7
výpočet spotreby práce a materiálu
(Výpočet množstva potrebnej práce a materiálu na zabezpečenie plynulej a efektívnej výroby podľa výrobného procesu.)
7
operatívne preplánovanie výroby na základe nových podmienok
(Prispôsobenie výrobného plánu novovzniknutej neočakávanej udalosti.)
7
spracovávanie požiadaviek zákazníka
7
participácia na odbornom raste zamestnancov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE