NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník internetového predaja


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
17763

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Operátor e-shopu, Predavač e-shopu, Predavač internetového obchodu

Charakteristika
Pracovník internetového predaja predáva produkty cez internet a prostredníctvom administračného systému vykonáva obsluhu internetového obchodu, tzv. e-shopu. Medzi jeho hlavné činnosti práce patrí import a export dát (vkladanie a obnovovanie položiek tovaru v databáze internetového obchodu, vytvorenie a editovanie rôznych kategórií). Je zodpovedný za príjem objednávok a ich následné spracovanie, v prípade prepojenia s fakturačným systémom aj ich fakturáciu. Poskytuje klientom zákaznícky servis.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Predajca cez internet, ktorý prešiel špeciálnym školením je už okrem vyššie spomínaných činností zodpovedný napr. aj za SEO (programová optimalizácia pre vyhľadávače), linkbuilding (budovanie spätných odkazov), správu PPC kampaní, sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, či komplexných štatistík ako Google Analytics.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5244 - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
SK ISCO-08: 5244001 - Pracovník internetového predaja
SK NACE Rev.2: Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Predavač cez telefón (internet)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
tovaroznalectvo
(Poznatky o tovare, ktorý obchod ponúka.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
zásady, metódy a postupy práce s databázami
3
práca v počítačovej sieti
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
3
psychológia predaja
3
prevádzka maloobchodu
3
postupy preberania tovaru
3
postupy prijímania zákaziek
3
spôsoby balenia tovaru
3
inventarizácia
3

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy v prevádzke internetového predaja
(Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
3
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
3
zisťovanie spätnej väzby - follow up
3
inventarizácia tovarov v maloobchodnej jednotke
3
kontrola a vyhodnocovanie údajov v evidenčných informačných systémov
3
kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr
3
import údajov do podnikového softvéru
3
balenie tovaru
3
inkasovanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar
3
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
3
profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
3

Návrhy na doplnenie: EKR
príjem objednávok, ich spracovanie a fakturácia
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia

predajca komunikuje s potenciálnym zákazníkom cez internet