NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky laborant


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Strojársky laborant vykonáva chemické, fyzikálne a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, materiálov, polotovarov a hotových produktov. Vyhodnocuje ich vlastnosti na skúšobných, testovacích a iných laboratórnych zariadeniach. Vypracováva analýzy nameraných hodnôt, spracováva návrhy opatrení, atesty a protokoly. Pripravuje potrebné indikátory, roztoky a činidlá pre chemické a fyzikálne procesy vo výrobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115007 - Strojársky laborant
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy kontroly priemyselných odpadov
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
pružnosť a pevnosť
4
fyzikálna chémia
4
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
4
metódy merania dĺžok a uhlov
4
chyby odliatkov
4
mikrobiológia
4
účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
4
monitoring, meranie a hodnotenie vlastností látok, odpadov a znečistenia
4
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
4
posudzovanie metalografických štruktúr a snímok mikroštruktúr kovového materiálu
4
vypracovávanie atestov a protokolov v strojárskej výrobe
4
stanovovanie mechanických vlastností materiálov a mikroštruktúry materiálov
4
obsluha mikroskopov, skúšobných, testovacích a meracích zariadení
4
mikrobiologické skúšky sterility, stanovenie počtu a identifikácia mikroorganizmov a ich metabolitov
(Vírusov, baktérií, mykoplaziem, mikroskopických húb a protozoí.)
4
stanovovanie odolnosti materiálov proti korózii za rôznych teplotných podmienok a prostredia
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia