Montér lán a zdvíhacích zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Montér lán a zdvíhacích zariadení opravuje, rekonštruuje a montuje zdvíhacie zariadenia, riadi práce pri ich opravách, rekonštrukciách alebo montážach.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Servisný a montážny pracovník zdvíhacích zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7215 - Montéri lán a zdvíhacích zariadení
SK ISCO-08
7215000 - Montér lán a zdvíhacích zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik zdvíhacích zariadení

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
fyzická zdatnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
4
Elektrické meracie prístroje
4
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
4
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
4
spôsoby diagnostikovania, opravy a údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
4
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
4
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
4
Prídavné materiály na zváranie.
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
4
normy a smernice vo zváraní
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
4
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických a zdvíhacích zariadení
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
opravy a údržba elektronických zariadení
4
orientácia v konštrukcii výťahu
4
zostavovanie a montáž výťahov, vrátane ich elektrických a elektronických častí
4
diagnostikovanie porúch výťahov
4
voľba postupu práce pri montáži a demontáži rôznych druhov lešení, motorových šplhacích plošín, hrebeňových a lanových výťahov a ochranných ohradení
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
zváranie elektrickým oblúkom a plameňom
4
čítanie výkresovej dokumentácie
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
4
zostavovanie, montáž a demontáž dielov plechových výrobkov a konštrukcií
4
stavanie, montáž a demontáž šplhacích plošín, výťahov a pojazdných lešení
4
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
4
kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín
4
výmena jednoduchých súčastí prístrojov
4
kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja alebo zariadenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN