Špecialista výstavby telekomunikačných technológií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista výstavby telekomunikačných technológií Špecialista výstavby telekomunikačných technológií koordinuje tvorbu dizajnu a výstavby telekomunikačných sietí v súlade s požiadavkami trhu, marketingového plánu a plánu rozvoja telekomunikačnej siete. Koordinuje a vyhodnocuje prípravu a realizáciu líniových stavieb; posudzuje, schvaľuje a spracováva návrhy technických riešení; vykonáva technickú prípravu plánu investičnej výstavby a koordinuje projekty líniových investícií. Získava a analyzuje informácie o nových trendoch v oblasti architektúry a dizajnu prenosových sietí, aplikácií a platforiem. Aktívne spolupracuje pri identifikácii a plánovaní nákladových položiek vo finančných kalkuláciách. Koordinuje riešenie, prípadne aj sám rieši neštandardné a neočakávané požiadavky a situácie v zverených projektoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
8147/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2153
SK ISCO-08
2153004
ESCO
549
SK NACE Rev. 2
J61
CPA 2015
J61
Príslušnosť k povolaniu
2153004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingové plánovanie
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optické vlákna
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Využitie optických vlákien v telekomunikačných riešeniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
optické vlákna v distribučnom boxe/paneli
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Alternatívy technických riešení distribúcie signálu optickou infraštruktúrou.
Perspektíva: Aktuálna
7
architektúra sietí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické počítačové systémy CAD
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Editovanie a práca s podkladmi v CAD systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný manažment
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická prevádzka telekomunikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia rozvoja a dizajnu telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory kvality a návrhov opatrení v oblasti výstavby telekomunikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie relačných databázových systémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania, prevádzky a kontroly telekomunikácií a rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzka a manažment sietí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?