Advokát

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Advokát

Advokát poskytuje poradenstvo pri zastupovaní mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Zabezpečuje poskytovanie právnych rád, spisovanie právnych podaní, žalôb, odvolaní a ďalších listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, prípadne správu majetku mandantov a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Jurista
Obhajca
Pravotár
Súdny obhajca
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1 písm. c)
ISCO-08 2611 - Právnici
SK ISCO-08 2611002 - Advokát
Divízia SK NACE Rev. 2 Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu Právnik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 advokácia
  Špecifikácia:
  Poslanie advokácie, jej výkon, práva a povinnosti advokáta, prezentácia výkonu advokáta a pod.
 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
  Špecifikácia:
  Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy vymáhania pohľadávok
 • stupeň EKR 7 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
  Špecifikácia:
  Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
 • stupeň EKR 7 dejiny práva
 • stupeň EKR 7 pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
 • stupeň EKR 7 advokátsky poriadok
 • stupeň EKR 7 etika v právnych službách
 • stupeň EKR 7 pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
 • stupeň EKR 7 náležitosti audítorskej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Správa audítora, správa o transparentnosti a pod.)
 • stupeň EKR 5 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 5 mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
  Špecifikácia:
  Mediačné postupy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
 • stupeň EKR 7 tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
  Špecifikácia:
  Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv klienta, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
  Špecifikácia:
  Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
 • stupeň EKR 7 vedenie evidencie finančných prostriedkov týkajúcich sa realizovaných činností
  Špecifikácia:
  Napr. výpočet odmeny za poskytnuté právne služby.
 • stupeň EKR 7 podieľanie sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 právne poradenstvo a konzultácie
  Špecifikácia:
  Zhodnotenie problému klienta z právnej stránky a poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci na základe platných právnych predpisov.
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie dôkazového materiálu
  Špecifikácia:
  Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
 • stupeň EKR 7 vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach
  Špecifikácia:
  Rokovanie s klientom/protistranou v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach.
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
  Špecifikácia:
  Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
 • stupeň EKR 7 obhajovanie klienta v trestnom konaní pred súdom
  Špecifikácia:
  Vytváranie podmienok na rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení zmieru a pod.
 • stupeň EKR 7 podávanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu v občianskom súdnom konaní
  Špecifikácia:
  Súdne konanie: občianske, obchodné, správne, trestné a pod.
 • stupeň EKR 7 riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie