Advokát

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Advokát Advokát je osoba s právnickým vzdelaním, ktorá musí byť zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám. Úlohou advokáta je zastupovanie klientov v rôznych konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Zaoberá sa aj obhajobou klienta v trestnom konaní, poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch, spracováva právne rozbory, zaoberá sa správou majetku klientov a ďalšími formami právneho poradenstva a právnej pomoci. Vypracúva právne dokumenty, zmluvy, výzvy a komunikuje s tretími stranami v mene klienta. Má právomoc autorizovať zmluvy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7824/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Právny zástupca
SK Právnik
DE der Advokat
DE der Anwalt
EN Attorney at Law (US)
EN Advocate (UK)
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výkon advokácie nie je klasickým "zamestnaním" Výkon advokácie je upravený v základnom právnom predpise a to: zák.č. 586/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov " zákon o advokácii" doporučujem výraz: podnikateľská činnosť na základe osobitného predpisu ".
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 1)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Advokát je človek s ukončeným vysokoškolským právnickým vzdelaním, minimálne s trojročnou praxou u advokáta, s úspešne zloženou advokátskou skúškou a zapísaním do zoznamu advokátov, vedeným advokátskou komorou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

ISCO-08
2611
SK ISCO-08
2611002
ESCO
968
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2611002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy odmeňovania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Napr.: občianske právo, obchodné právo, trestné právo, správne právo, pracovné právo, medzinárodné právo a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny práva
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Mediačné postupy.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov, znalcov a účastníkov konania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevody nehnuteľností
Príznak: Sektorová (18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
advokácia
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Poslanie advokácie, jej výkon, práva a povinnosti advokáta, prezentácia výkonu advokáta a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
etika v právnych službách
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
advokátsky poriadok
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Správa audítora, správa o transparentnosti a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a pravidlá mimosúdneho riešenia sporov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na príprave a realizácii opatrení zameraných na predchádzanie porušovania zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie zmlúv klienta, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie finančných prostriedkov týkajúcich sa realizovaných činností pri zastupovaní klienta
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Napr. výpočet odmeny za poskytnuté právne služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne poradenstvo a konzultácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Zhodnotenie problému klienta z právnej stránky a poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci na základe platných právnych predpisov.

Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporu, ktorý vznikol zo zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a posudzovanie dôkazového materiálu
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
Perspektíva: Aktuálna
7
rokovania s klientmi pri riešení právnych záležitostí
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Rokovanie s klientom/protistranou v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dražieb hnuteľných a nehnuteľných vecí za podmienok stanovených zákonom
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu v súdnom konaní
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Súdne konanie: občianske, obchodné, správne, trestné a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obhajoba klienta v trestnom konaní
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Vytváranie podmienok na rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení zmieru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými orgánmi verejnej správy, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych skutočnostiach a právnych úkonoch, spracovanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva. Advokát taktiež môže mať kompetencie na autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?