Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok riadi, kontroluje, metodicky podporuje procesy týkajúce sa zabezpečenia vymáhania pohľadávok. Spolupracuje na plánovaní a na tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje činnosti súvisiace so správou a vymáhaním pohľadávok, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Riaditeľ odboru vymáhania pohľadávok
Riaditeľ úseku správy a vymáhania pohľadávok
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1346 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
SK ISCO-08
1346008 - Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
postupy vymáhania pohľadávok
Špecifikácia:
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
7
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistiky, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Špecifikácia:
Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
4
informačné systémy
Špecifikácia:
V oblasti správy a evidencie pohľadávok.
7
postupy evidencie vedenia pohľadávok
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Špecifikácia:
V oblasti pohľadávok.
7
manažment pohľadávok
7
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
Špecifikácia:
Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Špecifikácia:
Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.
7
matematické a štatistické metódy
7
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Špecifikácia:
Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
7
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Špecifikácia:
Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie tímu špecialistov pre správu a vymáhanie pohľadávok
Špecifikácia:
Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie tímu špecialistov. Metodické usmerňovanie tímu špecialistov v oblasti správy a vymáhania pohľadávok.
7
výber zamestnancov do tímu pre správu a vymáhanie pohľadávok
7
participácia na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
7
určovanie koncepčných a strategických cieľov útvaru pre správu a vymáhanie pohľadávok
7
tvorba a určovanie postupov v oblasti spracovávania a vymáhania pohľadávok
7
posudzovanie a kontrola stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
7
monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam
7
právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
Špecifikácia:
Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.
7
kontrola vedenia evidencie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok
7
posudzovanie analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
7
sledovanie aktuálnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
7
poradenstvo a konzultácie v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v organizácii
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
Špecifikácia:
Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Špecifikácia:
Napr. súdy, mandátne spoločnosti a pod.
7
činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
7
kontrola zabezpečovania predaja zábezpeky
7
supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa