Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD) Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD) zabezpečuje a vykonáva kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti v cestnej doprave. Vypracováva analýzy jednotlivých liniek z pohľadu efektívnosti, pripravuje podklady k žiadostiam o vydanie dopravných licencií a koncesií. Spracováva a kontroluje nákladné listy CMR (Medzinárodná dohoda o prepravných zmluvách v cestnej doprave), výdavky na palivových kartách, mýtne výdavky a pokutové bloky. Implementuje nariadenia a rozhodnutia prijaté riadiacimi pracovníkmi do praxe. V oblasti nákladnej resp. osobnej cestnej dopravy sa zameriava najmä na prípravu podkladov pre výkonných pracovníkov. Vyhodnocuje a kontroluje výkon ich práce z hľadiska zabezpečenia príslušných administratívnych úkonov na prevádzkové, ekonomické a finančné zhodnotenie samotného výkonu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7034/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Administratívno-technický pracovník
SK Administratívny pracovník v doprave a logistike
SK Administratívny zamestnanec
SK Referent v doprave
SK Referent v administratíve
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4323
SK ISCO-08
4323002
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
4323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
aktuálna legislatíva EÚ a SR upravujúca prístup na dopravné trhy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Znalosti aktuálnej legislatívy EÚ a SR upravujúcej prístup na dopravné trhy cestnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti dokumentácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová (18) ?
Špecifikácia: Napr. pri dopravných nehodách.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Metódy a princípy evidencie a archivácie korešpondencie, zmlúv, účtovných dokladov, nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formy využívania elektronických dokladov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Osobnej a nákladnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a nákladu v cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s medzinárodným nákladným listom CMR
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Znalosti povinných údajov v medzinárodnom nákladnom liste CMR a kalkulácia mýtnych poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v informačných systémoch vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych a ďalších predpisoch v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vrátane zmluvných vzťahov dopravného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na hodnotení kvality a efektívnosti spojov v doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Hodnotenie autobusových spojov z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie analýz a štatistík v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia činností súvisiacich s e-registratúrou, e-spisom
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Práca s elektronickými dokladmi ako napr. e-CMR (elektronický nákladný doklad) a s elektronickou registratúrou.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov o prevádzke autobusov, kompletizácia, spracovávanie a kontrola dopravnej dokumentácie a iných dokladov (nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.). Vypĺňanie a vedenie predpísanej evidencie výkazov o výkonoch v cestnej doprave, vedenie kontrolných výkazov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov pre výkonných pracovníkov a dispečing cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Spracovávanie turnusových obehov vozidiel, turnusových príkazov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií na vykonané prepravy vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k žiadostiam o vydanie licencií a koncesií v cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v cestnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?