Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky špecialista vo výskume a vývoji aplikuje nové vedecké poznatky, trendy, teórie a postupy pri vývoji strojárskych výrobkov resp. materiálov. Vypracováva koncepcie a prognózy vývoja strojárskych výrobkov, rieši výskumné a vývojové úlohy a pripravuje podklady na technické a ekonomické zdôvodnenie výsledkov riešenia. Navrhuje nové a inovuje už existujúce postupy, metódy a procesy vo výrobe strojárskych výrobkov z dôvodu zvýšenia ich konkurenčnej schopnosti a predajnosti a s ohľadom na najnovšie trendy v ochrane životného prostredia. Spolupracuje pri zabezpečovaní technickej a technologickej prípravy výroby v etape overovania prototypov a overovacích sérií vo výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Špecialista pre výskum a vývoj v strojárstva
Vedúci výskumný a vývojový pracovník v strojárstve
Výskumný a vývojový inžinier v strojárstve
Výskumný a vývojový manažér v strojárstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144001 - Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Iná výroba
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
7
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
strojné mechanizmy
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
7
metódy merania dĺžok a uhlov
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
7
robototechnológia
7
strojárska aplikovaná informatika
7
konštrukčné časti strojov
7
technické parametre strojárskych výrobkov
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
6
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy výroby overovacích prototypov a overovacej série výroby
7
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
7
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie najnáročnejších strojárskych výrobkov a ich častí
7
vypracovanie projekčných podkladov na výrobky a zariadenia pre dopytové a ponukové riadenie
7
uplatňovanie technológie, unifikácie a typizácie pri spracovaní konštrukčných riešení
7
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
7
orientácia v normách stanovených predpisov medzinárodných a národných certifikačných organizácií (napr. easa, úcl, icao, jaa a pod.) v strojárstve a kovovýrobe
7
spracovanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti strojárstva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
7
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
Špecifikácia:
CAD systémy
7
vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
7
technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
7
vedenie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v strojárskej výrobe
7
návrh inovácií technologických súborov v strojárstve
7
aplikácia vedeckých poznatkov a teórií pri vývoji nových postupov a metód, zabezpečovanie tvorby a realizácie nových konštrukcií a projektov výrobkov, zariadení, strojov a pod.
7
príprava podkladov na technicko - ekonomické zdôvodnenie výsledkov inovačného riešenia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa