Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Manažér v oblasti investícií spolupracuje na stratégii rozvoja organizácie, tvorbe plánov investícií a investičných zámerov organizácie. Metodicky riadi a kontroluje proces výberu, schvaľovania a realizácie investícií organizácie. Vedie, motivuje, hodnotí a kontroluje tím špecialistov oddelenia investícií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Investičný manažér
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1213 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti stratégie a plánovania
SK ISCO-08
1213003 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
manažment priemyselných procesov
7
finančný manažment
Špecifikácia:
Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
7
integrované systémy riadenia
7
projektový manažment
7
manažment rizík
Špecifikácia:
Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
manažment kvality
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
logistika
Špecifikácia:
Vo výrobe.
7
postupy a metódy vedenia porád
6
systémové inžinierstvo
5
matematické a štatistické metódy
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie tímu špecialistov pre investície
Špecifikácia:
Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii investícií a investičných celkov v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
7
výber zamestnancov do tímu
7
koordinácia investičných celkov v portfóliu organizácie
7
príprava investičného plánu organizácie
Špecifikácia:
Spracovávanie podkladov na návrh ročných a strednodobých investičných plánov organizácie.
7
riadenie prípravy realizácie investičných celkov
Špecifikácia:
V zmysle schválených kontraktov a interných predpisov.
7
kontrola procesu výberu, schvaľovanie a realizácie investičných celkov
Špecifikácia:
Identifikácia, analýzy, plány, vyhodnocovanie, schvaľovanie a povoľovanie realizácie investičných celkov. Kontrola záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku.
7
kontrola vyhodnocovania efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu
Špecifikácia:
Z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.
7
spolupráca pri riešení financovania investícií
Špecifikácia:
Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania investičného celku.
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
Špecifikácia:
Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí, konfliktov súvisiacich s realizáciou investičných celkov
7
tvorba metodických postupov v oblasti investícií
Špecifikácia:
Tvorba smerníc, noriem, predpisov súvisiacich s realizáciou investičných celkov. Vypracovávanie zásad a metodických predpisov v procese investičnej výstavby. Nastavovanie cyklu obnovovania investícií, prípadne vyradenia a predaja nepotrebných investičných celkov a pod.
7
vypracovávanie návrhov koncepcií a plánov investičných celkov
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
7
metodické riadenie kontroly kvality pri realizácii investičných celkov
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
Špecifikácia:
Súvisiacich s realizáciou investičného celku.
7
štatistické vyhodnocovanie úspešnosti investičných celkov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa