Priemyselný dizajnér produktov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Priemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové tvary priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov. Aplikuje najnovšie poznatky z oblasti priemyselného dizajnu, ergonómie, moderných technológií s cieľom zabezpečiť efektívnosť výroby a predajnosť výrobkov. Vytvára priestorové modely (pracovné makety, modely) a realizuje nefunkčné prototypy. Spracováva počítačovú simuláciu priestorových modelov, uskutočňuje virtuálnu prezentáciu výrobkov v grafických výstupoch vrátane animácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
CAD dizajnér
Dizajnér v strojárstve
Dizajnér výrobkov v priemysle
Priemyselný dizajnér výrobkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08
2163004 - Priemyselný dizajnér produktov
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Dizajnér produktov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
umelecký talent
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika
6
dynamika
6
statika
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
6
geometria
Špecifikácia:
Vrátane deskriptívnej geometrie.
6
matematické inžinierstvo
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Vrátane digitálnych metód.
6
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
6
ergonómia
Špecifikácia:
Vo výrobe.
6
koloristika a kolorimetria
6
dizajn priemyselných výrobkov
Špecifikácia:
Vývojové trendy.
6
priemyselná ekológia
6
výtvarné techniky a technológie v priemysle
6
technológia tvárnenia materiálov
6
zásady a postupy konštruovania výrobkov
6
technické parametre strojárskych výrobkov
6
technológia modelovania foriem
6
spôsoby konštruovania a tvorby technickej dokumentácie pomocou počítača
6
montážne technológie v strojárskej výrobe
6
materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Kovové, nekovové, kompozitné materiály, plastické hmoty.
6
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
5
psychológia predaja
5
psychológia reklamy
5
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
5
postupy a spôsoby opracovania a spájania materiálov
5
technológia výroby foriem
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Vrátane CAD tvorby výkresov.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
6
orientácia v normách kvality v strojárstve, v patentoch a priemyselných vzoroch
6
zostavovanie a vytváranie modelov priemyselných výrobkov podľa typizovaných postupov alebo podmienok dohodnutých so zákazníkom
6
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
6
návrh inovácií technologických súborov v strojárstve
6
zostavovanie a vytváranie nových modelov priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
6
poskytovanie konzultácií a rád v oblasti dizajnového riešenia nových produktov
6
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
6
koordinácia pri spracovaní technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v strojárskej výrobe
Špecifikácia:
(FMEA, DFMEA)
6
práca s grafickým konštrukčným systémom
Špecifikácia:
Práca s CAD, CAM, CAE systémami.
6
výpočty rozmerov, uhlov a zaoblení strojových súčastí a polotovarov
6
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie strojárskych výrobkov a ich častí
5
pevnostné výpočty strojárskych súčastí a kovových konštrukcií
5
funkčné skúšky na testovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov zariadení/výrobkov, resp. prototypov
5
dizajnové riešenie strojových súčastí, uzlov a častí konštrukčných návrhov strojárskych výrobkov
6
návrh konštrukcií modelov a foriem
6
uplatňovanie štandardizácie, unifikácie a typizácie pri navrhovaní nových riešení výrobkov
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa